పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము 21

మ. జలకంబింటికి రావణుండు మృగయాశ్రాంతిం బ్రవేశించుచోఁ
జలువంజోతి తదంతరస్ఫటికపాంచాలీకరోద్యన్నిజో
పలకుంభీశతనీలశీతలజలప్రాచుర్యుఁడై వేల్పురా
యలకున్ లేనితదీయవింశతినిరీక్షానుగ్రహం బందెడున్. 27

లయగ్రాహి.
నందనములోని హరిచందనముఖద్రుమములం దశముఖుండు నిజమందిరవనీవా
టిం దిరముకొల్పం జెఱలం దగిలియున్న సురసుందరులు కంజడి సెకం దొడరుజాళ్వా
బిందియలవారిలహరిం దడుపఁ దోఁచునసటం దనరుపాదు లనఁగందగినయావే
ల్పుందరులరాలు విరులం దొరఁగనీనిగతులం దిరుగుగంధవహబృందము ముకుందా! 28

సీ. అజసమాఖ్యకు మేఁక యలవడ్డకైవడి నాహితుండికు నరేంద్రాఖ్య వీఁక
వావి లింద్రాణినా వర్ధిల్లుహవణిక నసుర పుణ్యజనాహ్వయంబుదారి
మద్ది కింద్రద్రునామము చెల్లువడువునఁ గవిసంజ్ఞ జలపక్షి గనినజాడ
గుడనగప్రథ ఱాతిగుట్ట చెందినయోజ స్వర్ణారిని గళాదుఁ డన్నమాడ్కి
గీ. హుతవహాభిఖ్యరూఢి యన్మతి ఘటింప, గార్హపత్యాది యగుపావకత్రయంబు
వంటలక్కతనంబె రావణునియింట, జరిపెను ఘనాఘనఘనాభ జలజనాభ! 29

సీ. కడహజారంబుచావడి కెదుర్కొను వజ్రికైదండ గొని వచ్చుగరిమ మెల్ల
నొడువుజవ్వనిపోఁకముడి కాసపడుపెద్దసరిగద్దె నుండు పెద్దఱిక మెల్ల
సనకాదులకు లేని చనవుతోఁ దెలిదీవిదొరచెంగట మెలంగుమురిపె మెల్లఁ
దళుకుగిబ్బపటాణిబలురౌతుకనుసన్న మణివీథి నుండుసన్మాన మెల్ల
గీ. బో నిడి విపంచి గొని కాళిమానదండి, కచ్చరలవెంటఁ దిరుగఁ బాలైతి నని వి
చారపడు నౌర! నర్తనాగరకృతవి, హారదశకంఠవశవృత్తి నారదుండు. 30

క. కమలావల్లభ! విను మ, య్యమరారిం గినుకఁ జెనకునతనికి మఘవ
ప్రముఖులలో వే ఱొకఁడీ, జముఁ డొక్కడు దక్క వెఱచు శరణం బొసఁగన్. 31

శా. వాగ్గేవీపతిచే నరేతరజనావధ్యత్వముం గన్న యూ
ప్రాగ్గేవాగ్రణి మెట్టతామరకు నారణ్యద్విపంబుంబలెన్
దిగ్దంతావళదంతకుంతపటలోదీర్ణవ్రణాంకావళీ
ప్రాగ్ధౌరంధరుఁడై జగత్రయికి నిర్బంధావహుం డయ్యెడిన్. 32

వ. మఱియు నురుయుగావసాదకరవీరవరవినోదమేదినీధరధురంధరోద్ధరణసాహసప్రసిద్ధబాహామహాబల విహరణానీతనిరధికరణకాందిశీక సుప్రతీక పుండరీక వా