పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము 19

వళి మెఱయించుచు న్వెడలవా బలుగంబమునందు నంటిపం
డొలుచుట కుక్కుగో ళ్లనుజనోక్తి నిజంబుగ దంభకేసరీ. 12

ఉ. దానవనాథచంద్రుఁడు పదత్రయమాత్రపయోధిమేఖలా
దానజలంబు నీకరముఁ దార్చియుఁ దార్పకమున్న పద్మజాం
డానఘబాహ్యవారి చరణాగ్రనఖాహతి జాఱి పాఱి యే
ఱై నెగడంగఁ జిత్రకృతి నాకృతిఁ బెంచి తళీకవామనా! 13

మ. దనుజాధీశ్వరుఁ బట్టి కట్టిన భవత్రైవిక్రమాకార మొ
క్కనదిం గాంచుట వింత నాఁగ రిపురక్తవ్రాతసంజాతపం
చనదాకల్పక న తావకభృగుస్వామీ భవద్రూప మొ
క్కనికి న్సన్నుతిసేయ శక్యమె జగత్కల్యాణసంధాయకా! 14

గీ. మనుకులీనత రామనామమున మదన, జిన్మహిమ దుష్టనరపాలశిక్షణమున
భావిచతురవతారవైభవము దెలుపు, పరశుధౌరేయపాణికి శరణు నీకు. 15

మ. భృతశుద్ధాంతభుజాంతరాయ నిజనాభీపల్వలాంభోరుహెూ
దితలోకత్రయకారణాయ బలిదైతేయప్రతాపాతపా
వృతివర్షాగమవాసరాయ నలినశ్రీజైత్రనేత్రాయ ధ
న్యతమస్వాంతసరోజినీదినకృతే నారాయణా యోన్నమః. 16

క. అనుబుధనుతి సుఖితశ్రుతి, యును సుప్నయు నఖరయుక్తయుఁ బదోజ్జ్వలయున్
జనపాపహారిణియునై, తనయవతారములగతి ముదం బొదవింపన్. [1]17

మ. వనజాక్షుం డనియె న్నిజస్తవనరావంబుల్ దిశావాటిఁ బ
ర్వ నతు ల్పెక్కు లొనర్చి లేచి యెదుట వర్తిల్లుగీర్వాణులన్
నునుఁగెందమ్ముల కన్నదమ్ము లగుకన్నుందోయిచాయల్ పయిం
దనుకం జూచి తదీయమానసము లానందంబు నందించుచున్. 18

మ. హరికి న్సేమమె భద్రమే శిఖికిఁ గళ్యాణంబె మార్తాండికిం?
బరిణామంబె పలాశికిం గుశలమే పాథోనిధిస్వామికిన్?
హరిణారోహి కనామయంబె సుఖమే యక్షావళీనేత కా
మరభూమీధరధన్వికిం బ్రమదమే మాంగళ్యమే? ధాతకున్?19

మ. చెలువంబే వినువీటినీటరులకు జేజేలకున్ లెస్సయే
దళితాభీలవిభావరీచరచమూదంభంబె దంభోళికౌ

  1. ఈపై స్తుతిపద్యములలోఁ గొన్నియర్థసందేహములున్నవి. మాతృకలోనున్నట్లే ముద్రించితిమి.