పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
86
చంపూరామాయణము


శ్రీకమనీయ! హారఘువరేణ్య! త్రిలోకశరణ్య! నాయెడ
న్నీకుఁ బరాకు సేయఁదగునే యని యాపికవాణి కూయిడన్.

71


లయగ్రాహి.

ఆయెలుఁగుచేఁ బులుఁగురాయనికి జోడగు
        జటాయు వమరాలి పగదాయకు మొనై యో
రీ యెచటికిం జుణిఁగి పోయెదు పలాదపశదాయని
        గరున్నఖముఖాయుధసహాయుం
డై యనికిఁ దార్కొని తదీయమగు తేరయుగమై
        యహరిసారథికమై యపరథాంగం
బై యిలఁబడంగెడపి యాయసురనాయకుని
        కాయమునఁ గొన్ని యసిగాయములు చేసెన్.

72


గీ.

నిశితనఖభిన్నదశముఖత్రిశిఖవిశిఖ
పాశకుంతము నగుచును నాశకుంత
మాతనికృపాణిఁ గనెఁ బక్షపాత మమర
పదమొసఁగుభూమిసుతపక్షపాత మమర.

73


సీ.

సుగ్రీవసాత్కృతోదగ్రపంక్తిగ్రీవ బహుదోఃప్రతాపసంగ్రహ మనంగ
వాలిరాజ్యప్రాజ్యవైభవాతిశయాచితోత్పాతహేతుభూతోల్క యనఁగ
మనువంశ్యమైత్రీకృతినిమిత్తపుత్త్రాధిపతదుగ్రభానుబింబం బనంగఁ
నంగదయౌవరాజ్యరమావినోదోచితాసాదివైయన్నదాబ్జ మనఁగ


గీ.

నంత వ్రాలె మతంగాద్రి హరులచెంత, నిశిచరేంద్రరథాంతరనీయమాన
జనకతనయోత్తరసంగకనకపటని, బద్ధవిక్షిప్తమణిమయాభరణసమితి.

74


ఉ.

ఏతరిదైత్యుఁ డాతఱి మహీతనయాకృతభూషణావళీ
పాతము నైజతేజమునిపాత మెఱుంగక లంక కుద్గదా
జ్ఞాతవిరోధిజాతభయశబ్దకలంకకు నేగి శోకసం
స్యూతను సీత నప్పురి నశోకనికేత నొనర్చె వింతగన్.

75


గీ.

సోఁకుటింతులు నలువంకఁ జుట్టి యున్న, జనకతనయామణి నశోకవని భజించెఁ
గేసరితనూజువాలోగ్రకీలితోగ్ర, హుతవహస్తంభనౌషధిలతిక వోలె.

76


శా.

సారంగం బగుతాటకేయునియెడన్ శార్దూలవిక్రీడితో
దారుం డై చనుదెంచు రాఘవుఁడు సీతాప్రేరణం జేసి తన్