పుట:Chamatkara Nidanamu Guntupalli Gopalakrishna 1910.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

99 ఉ. నిర్మలసోదకాంబుద వినిగణత వై ద్యుతజాతమంచు స ద్భర్మమయ ప్రతీకవర భాస్వరకృత్రిమ పుత్రులంచు శ్రీ శర్మదకర్మభూరి ఫలసారపదాప్సగలంచు నీ పురి న్నగ్మవచోవిహార కధ నారుల నాణెము లెన్న గానగుణ". సీ. ధాటీసమాటీక నాటోపఖుర ఫుటీ పాటవంబులబోల్చు ఘోటకములు నిరతని స్రుత దాన ఝర పరిప్లుతక రా దరతలబారుపూ ర్ద్విరదనములు పృధుపటిమారుత పృధుకాధుతాశ్రవి శధకేతువిధులూను రధచయములు చటులనిటాలడు క్పటు తావిపాటసం ఘట నారటోద్బటోత్కటులుభటులు హావభావవిలాస హేలావిలోల | ధీవి శేషవిశాల గా నావలీల భావభవశీల మూల వేశ్యావరాల | యావృతము తత్పురం బెన్న నౌనెపుడమి. 93 ఉ. కోరటు సాక్ష్యువాదములకుం జను దెం చెడువారురూపికా వారపరిగ్రహ ప్రభు నివాసము డా సెడువారు దస్యుశీ –రచనాఢ్య శాసనవశంవదు లై దగు వారుపత్ర ని ధారణశాలకేగాడు నరప్రకరంబులు భాసు రౌషధో దారచికిత్సకాంతికము దారెడువారునుగూడి నిచ్చత త్పూరుపకంఠమధ్య తలముల్ జనపూర్ణ ము లై వెలుం గెడు . క. ఆనగరంబా తాధి | ప్రానం బై నగజయంతి సద్వంశజ ధ ర్మానూనపాలనాను | జ్ఞాన శ్రీరామవిభుఁ డజస్రం బేలు . మ. ఒక నాడాదృత మోద మేదుర సముద్యోశాత్తు డై వేడ్క డి పిక లెక్టర్ధార గారు రామవిభు డావిర్భూత సద్భావనై పిక తన్మజ్జనమాడి కార్యకరణ శ్రీదీర్చి శృంగార వే పకళా చాతురిగోష్టి సేయుటకు నై స్వాంతంబు పే రేపగళ్ • సీ. శామంతి కాసూన దామ వేష్టనశిఖా బంధనంబళిపత్తి బారదోల కస్తూరిచందనా గరుసాంకవా లేప పరిమళంబా శాంత సరణి గాల కళ్యాణమయచిత్ర కౌశేయకో త్తరీ యాగ్రమంసాంతరం బందువేల కటితటీవలయ సంఘటితదివ్య క్షే మ వసనపాండుచ్ఛవుల్ పసలు దేల శ్వేతకలధౌత రసమయోప్లీషమలర | కంతు సోమజయంత వసంత మోహ కాంతరూపంబుదనర జయంతి రామ | మూలిః పంతులు శృంగారపూలిక్ యలర. మ. తత గారుత్మత బద్ధ హేమ రసలి ప్త స్తంభ సంభారసం యతకౌశేయవితాన చిత్రపటదీర్ఘాదర్శ భాక్కుడ్య సౌ