పుట:Chamatkara Nidanamu Guntupalli Gopalakrishna 1910.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

క. అందు ప్రధానపురం | బృందావనపట్టణంబు పేర్కొనఁబడుసం క్రందనవాసస్వగ్గా | నందదహూణాధికృతి జనప్రాంచిత మై. ఉ. చందనకుంద జాజి ఘనసారవనీ సురభిప్రభంజన స్పందనశుభ్రకేతు పట సౌధహిరణ్మయ భూమి కాచర తుందిలపి భమాంగక వధూజన కేళి కళాభినంద్యమై బందరు పట్టణం బలరు పాలిత హూణ నృపాలమూలమై. క. అలందరు జిల్లాలో | జలకుహ సద నాశిరోవతంసం బై యు జ్వలహర్మ్యాశిష్టమహా | బిలతలమగు నర్సరావు పేటదనర్చుకో. n సీ. భూరీష్ట కాకుడ్య భూయిష్ట గేహంబు విమలాంబుకూప వాపీ సరంబు కోకిలా త్తకి సాల మాకందవనచయం బహరహఃపూణ్య రధ్యాజనంబు జలధరాయన విఘషణ ణసభాభవనంబు శోధితో పలబాధ వీధికంబు అమితవస్తు ప్రస్తు తాస్తోక విపణికం. ఖురు నైష్టి కాచలా మరవరంబు దేశికముఖోప దేశి తాదృత్యధీత | వేదవాక్పారనా తను మోదశిష్య సంత తావనశీల జయంతి గామ | విభుధృతంబు నర్సారావు పేట పురము. క. ఆనరసరావు పేటా : బ్యానగరం బాత్మపాల నాధిష్టానా స్థానం బై (దనరార మ | హానీతి ప్రభుత్వసమ్మ తొనందముతో . ఉ. సంతత నీతిమాగణ సువిచార విచక్షణదక సూక్ష్ము ధీ . మంతుడు తత్వబోడ మహిమాపటుశాంతుడు కంతు తామసీ' కాంతజయంత మోహతను కాంతుడుబోల్పు జయంతివంశ సం క్రాంతివిలాసవంతుడగు రామయమంత్రివతంసు డెంతయః . సీ. కళ్యాణ మృత్ఫల కప్రకీఛదీర్ల లాలిత-చంద్ర శాలాతలంబు భటక రాకషణ ప్రాచుర్య శై త్యకా శేయవీజన మరుఛ్ఛీయుతంబు శంకారహితనిగా తంకవాదక ధాభి జల్పార్యనివసితా సనచయంబు రాంకజోదార పర్యంక హేమవి కార రాజ సింహాసన భ్రాజితంబు నై గనిగ్యసుధా లేపనప్రభావ | దాతకృతరోదసీ దిశాంతరతలంబు - కాలయంత్రాంగ ఘంటి గా ఘనముతజ్జ | యంతి రామ బుధాస్థాన హర్మ్యమలరు. ఉ. దీప్రచతుశ్శిఖాగ్ర సమధిష్టిత వీరభటాగ్రగణ్య ఈ స్తప్రకటాంగుళీన ఖర దారితనందన కల్పసూన దో మప్రియ ధారణాగత సమంచిత యోషి దు పేతతత్పురీ వప్రము రాజహంస బహువారగ మాగమ మై రహిందగ