పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

66

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము.


రాజు. - అయ్యయో ! దొరగారూ ! ఏమి యిట్లు సెల విచ్చెదరు ! ఇట్టి హర్కారాల నెందఱ నెన్ని దిక్కులకు వారు పంపినారో ? ఎందఱు తప్పించుకొని పోయియుందురో ? అంధకారమునకు 12000 మన్నె పౌఁజు చేతను ఇలాయీలు వేయించి పట్టపగలు గావించెద. ఎట్లును మీవలన నిపుడు కా దందు రేని, నాకు సెల విండు ; నేను నాయూరి కేఁగి మీపేరు చెప్పుకొని బ్రతికియుండెద.

హైదర్. - సర్దార్, రాయభారి అంతాపనిచేసినాడు! ఈహర్కారాలు ఇంతా పని చేసినారు. ఇంకా జోదులు దొరలు ఏమి చేస్తారో ! కన్క మన షిణేహితులు చెప్పేలాగ వారిని ఏమఱు పాటుగా కొట్టడం షరీ పని నాకీ తోస్తుంది.

బుస్సీ. - ఎవరురా అక్కడ?

దౌవారికుఁడు. - [ప్రవేశించి] ఏమి సర్కార్ ఆజ్ఞ ?

బుస్సీ. - పోయి క్షణములో సర్దార్ల నందఱను తోడ్కొనిరా ?

దౌవా. - చిత్తము సర్దార్.

[అని నిష్క్రమించును.

(నేపథ్యమున కాహళము ఊఁదుదురు.)

బుస్సీ. - ఏమి తంట తెచ్చెదరు రాజా మీరు ?

రాజు. - తంట తీర్చుపని నేను తెచ్చినది.

[సర్దారులు ప్రవేశింతురు.]

బుస్సీ. - కూర్చుండుఁడు.

[అందఱు కూర్చుందురు.

బుస్సీ. - ఇప్పుడు మీరు బొబ్బిలిమీఁదికి నడుపవలయును.

సర్దా. - ఏమి సర్కార్ ! ఇలాగ హుకుం చేసారు ! ఈ చీకటిలో ఈ నిద్ర మబ్బులో యలాగ నడుస్తాం ?

హైదరు. - మామూల్ లేనిమాట వచ్చిం దేమి మీనోట ? మన్కీ చదుర్న ధిక్కరించిన పోగరుబోతులకి మన్మూ ఏమఱుపాటమే కొట్టవాలా లేదూ!

రాజు, - నా 12,000 మన్నె సేనచేత, ఇలాయీలు, కాగడాలు, మతాబులు వేయించి మీకు పట్టపగలు చేసెదను.

హైదర్. - శబాశ్ ! అదీ షరి ! బలే మెహర్బాన్.

ముసేపనాల్. - [గాయము చూపు] ఆరాయబారిది వఖ్పోటు ఇద్గో సర్కార్ ; నేను నడుజ్దాను బొబ్బిలిమీదికి. తెల్లవారేలోపల, వాడ్కీ వాడిదొర్లకీ నేను కర్కర్కర్కర్ కొయ్యవాలా వుంది. బొబ్బిలిజెండా తెగ్గొట్టి, మనజెండా ఎత్తకుంటే నాపేరు ముసేపనాల్ గాదు. నాకీ ఫిరంగివాత వెయ్యండి నేను బొబ్బిలి కొడితే నాకీ యేమీ యిస్తార్.