పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పంచమాంకము. 67

బుస్సీ. - 6000 వరహాలు ఇప్పించెదను.

మునే. - 6000 వరహాలు నాకీ వద్దు. నేను బోనగిరి కొట్టినాన్, కళ్లికోట కొట్టినాన్. ఇట్వంటి బీసాదీజీతానికి నేను కోటలు తియ్యలేదు. బొబ్బిలి ఏడుగడియలు దోపు ఇయ్యవాలా, ఇస్తే బొబ్బిలి కూలుజ్ధాన్.

రాజు. - బళీ ! బళీ ! సర్కారునకు వరహాలు లాభము. ఇది మఱియు మంచిదే.

బుస్సీ. హైదరు. - అలాగే కానీ ;

ముసే. - మఱి నాపని చూజ్దాన్. సలాం, సలాం.

[అని నిష్క్రమించును.

సర్దార్లందఱు. - సలాం ; సలాం ;

[నిష్క్రమింతురు.

బుస్సీ. - లాల్ఖాన్, మఱి, ఏక్షణాని కాక్షణము సమస్తవృత్తాంతము మాకు చూచి వచ్చి స్పష్టముగా చెప్పుటకు సమర్థు లగువారిని అయిదార్గురును నియమింప వలయును.

లాల్.- చిత్తం. సలాం.

[నిష్క్రమించును.

రాజు. - నేను వేషము మార్చుకొనెదను. నాసేన కేర్పాటు చేసెదను.

బుస్సీ. - ఈ రాత్రి మమ్ము చంపుటకు వచ్చితివి రాజా నీవు.

రాజు. - సలాము.

[అని నిష్క్రమించును.

(నేపథ్యమున వెలుతురు.)

బూసీ. - ఆహా ; ఎంత వెల్తురు !

హైదరు. - ఛనంలో వేయించినాడు మషాల్ రాజా.

[నేపథ్యమున బాకా భేరి, డంక నగరా, నౌ బత్తు.]

ప్రథమ నివేదకుడు. - [ప్రవేశించి] సలాం, సలాం. ముసేపనాల్ కౌలు చెప్పినారు. ఆయాసర్దార్లకింద 12,000 సిపాయిలు, 6000 పరంగులు, 6000 ఇంగిలీసులు, 13000 చట్కార్లు, 6000 నలందులు, 3000 బుడతకీసులు, 4000 గోసంగులు, నడుము గట్టినారు. వీరుగాక హిందూ తురక సిపాయీలకు లెక్క లేదు. కోట మీదికి నడుస్తున్నారు.

బుస్సీ. - మంచిది.

[నివేదకుడు నిష్క్రమించును.

ద్వితీయ నివేదకుఁడు. - [ప్రవేశించి] సలాం. సలాం. మందుకొట్లకి శెల్వు అయింది. తోటాలు గీటాలు, పంచి పెడ్తావున్యారు.

బుస్సీ. - మంచిది.

[ద్వి. నిష్క్రమించును.