పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

చతుర్థాంకము. 55.

[కామాక్షియు పేరఁటాండ్రును ప్రవేశింతురు.]

రాణి. - [పేరఁటాండ్ర నుద్దేశించి] అమ్మారండి: మాకడపటి పూజను కైకొండి. [అని వారికి పసుపు కుంకుమ పువ్వులు ఇచ్చి] ఈనూలిపోగును గైకొండి.

[అని వస్త్రాభరణములిచ్చి మ్రొక్కును.]

పేరఁటాండ్రు. - ఈ మీ యిడుమలో సత్కారము లెట్లు కైకొందుము తల్లీ!

రాణి. - కమలాక్షీ, ఈవస్తువులను, గొనిపోయి వీరియిండ్లలో నప్పగింపుము. [వారింగూర్చి] అమ్మా, మీకు ఉద్దేశించినవి మేము మరల ఎట్లు ఉంచుకొందుము ? అమ్మా, నిరాకరింపకుడు.

రాణి. - పిల్లలారా ? రండి స్వామికిని అమ్మవారికిని మీకోర్కొ చెప్పుకొండి.

బాలికలు. - [ఇట్లు వేఁడుకొందురు.]

               పరమ పురుష, నీదు పాద పద్మముల
                       శరణుఁ జొ చ్చితిమయ్య ; సామీ ! నిన్ను శ....
               కరుణతో మాప్రాణే శ్వరులకై యీ యొక్క
                        గండము తప్పింపు : సామీ ! ఈయొక్కగండము....
               బాలల ము మే మే పాపమె ఱుంగము
                        ప్రాపని నిన్నే నమ్మితిమి; సామి ప్రాపని....
               వ్రాలితి మి నీదు పాద పద్మములందుఁ
                        బాలింపు మని వేఁ డితిమి. సామి పాలింపు...
               ఎల్లలో కముల తల్లిరో లక్ష్మీ, నీ
                        పిల్లల కు దిక్కు గమ్మా; అమ్మానీపిల్లలకు
                ఉల్లము మామీఁదఁ జల్లఁగ జేసి మా
                        వల్లభు లను గావ వమ్మా. అమ్మామావల్లభు...

రాణి. - స్వామిమ్రోలను నామొఱ వెట్టుకొనెద. స్వామీ, మాదొరల పాలిటికి ఈయొక్కగండము నైనకావలేవా ? ఈమాఱు రాయనింగారి కోట విడిచి కొండలోనికి వలస వెళ్లితివా ? ఎక్కడికి స్వారి వెళ్లితివయ్యా గోపాలస్వామీ.

           ఉ. భావజుతాత; మాదొరల పాలిటి వాఁడవ ; వారి నిత్తఱిన్
               గావుము దేవ; మాకు నలికంబునఁ గుంకుమ నిల్పు మాధవా.