పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాంకము. 9

బుస్సీ. - అది యుండుఁగాక; పాదుషాగారిచిత్తమునకు మీరే కర్తలు. వారిపేష్కను సరిగా చెల్లుచుండిన, వారిచిత్తము మీరు కోరునట్లే యుండును. అట్లు జరుగ నందున వారు మాకు పెట్టినపని యేమో హైదరుజంగు తమకు తెలుపనే తెలిపినాఁడు. మఱి తెచ్చినారా ఏడుసంవత్సరముల పైకమును?

రాజు. - తమరు అడిగినమాటకు ఉత్తరము ఇంచుకంత విస్తరముతో మనవి చేసెద. హైదరుజంగుగారు చెప్పినపని మావిషయమై తమరు పెట్టుకోవలసి యుండదు. అయినను చిత్తగింపవలయును. పింజారిదండుచేత మాదేశ మంతయు దోఁపుడు పోయినది. డెబ్బదిరెండు పాళెములలో నేమి; పండ్రెండు మన్నెములలో నేమి, ఎచ్చటను ఒక రాగిదమ్మిడీ అయినను కనులఁ జూచుటకు లేదు. దేశాంతరమునుండియేని తెప్పించి యొక మొత్తముగానో, అప్పుడు కొంత అప్పుడు కొంతగానో, చెల్లింత మన్నను -

                సీ. నాగేంద్రుఁ డేలుచున్నాఁ డొకరుండు నా
                         యండజమీను సహస్రఫణుఁడు;
                    నానాట నా పజ్జ నాప్రజ మననీఁడు,
                         వానిఁ బట్టఁగలాఁడు వసుధలేఁడు;
                    మఱి యాతఁడు వయాళి మలయు మాసీమలఁ
                         దద్విషాగ్నుల మింటఁ దగులుమంటఁ
                    బౌరులు కటకాన బ్రహ్మపురంబున
                         రాజమహేంద్రవరమునఁ గాంత్రు.

                తే. దానఁజేసి బయటికొఠీదారులకడ
                         నెట్టు వేఁడినను ఋణమ్ము పుట్ట దాయె;
                    భస్మ పటలంబు లైన పరగణాల
                         రైతు లేఁగిరి వలస లరణ్యములకు.

గోదావరికి దక్షిణమందలి చిల్లర జమీనుల కప్పము లెల్ల క్షణములో మీకు చెల్లియుండగా, పైహేతువుచేత మాసంస్థానముది ఏడుసంవత్సరములపైకము మీకు మునిఁగిపోయినది. ఇందులకై మాతో యుద్ధము పెట్టుకొందురేని, జనక్షయమే గాని పైకము రాదు. - మఱి