పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

పీఠిక

డ్రదంక్ష క్షమును గ చి చినకి వీ బమ్మెర పోతన (రుని దీసి పద్యమువలన డెలియుచున్నది. ఇతడే మాత్ర నత ును రచించినకవి యగునని యిందే నిదర్శనములు పెక్కులు గాపూటను గఁ జా 3ుచున్నవి. నానిని విూఁద విమృతము. هامي ··· - *. -దలి క్ష భా నాయకుఁడు సర్వజ్ఞసింగ భూపాలుఁడు. ఆ రాజు నొక్ష శ్య వలచి వలపించుట మేయిందలి వస్తును కాని నూ రాజు SXహ పాలీయూదులను రచించి సుప్రసిద్ధిగాంచిన సర్వ Re৯১৫ "3 గవు నీఁడౌ' యని విచారింప వలసియున్నది. ੋਰ` వంశచరిత్ర-బును బుచూడఁగాఁ గువూ రాన్న R্যfং তেন -8 <ను "చ వూం బకును బుత్రుఁ డతఁగు7గాక్ష యతని ను ను నానుఁ డై న మఱియొక సింగ భూపాలుఁ డని తేుచున్నది. దీని చేఁ حساده جميع ""ن లో తనయు శ్రీనాసఁడును సమకాలీను లను ప్రతీతికి విపత్యయ ము గలుగుచున్నది. కవులచరిత్రమంను • పోత రాజు త ర్వాత షష్టస్క-ంధమును రచియిచిన సింగయ యొ" పగడకు వును మని మనుమడయి యున్నప్పకు పోత రా జెజ్జా పెగడి నును వుని కొడుకు కాలములోనివాఁడయి యుండును. ليس له పెగి : రచియించిన హరి వంధే మును గృతినందిన యన వేమాకే ခါးသို့ నుమఁడయిన వీరభద్ర రెడ్డి కాలములో శ్రీనాథుఁగుండుట చేతను, උණ් ఎక్జాUపెగడ ముమ్మనుమని కాలము ჯY& ფა వ్మెర పోత రాజు:్పు