పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

24 భాస్కరశతకము. శార్యము చేత కాన్కగా అనఁగా విలాసార్థమనుట, పెట్టుబదిద్దుకొనిన (పుచికొనిన) నెన్నుదుటి = నుదుటనున్న చొక్క పు-సొగ 'సైన(ఆంద పైన) కస్తురిమీఁదన్ = మృగమద ముమీఁద, నిల్వఁగ నేర్చు నే - ఉండఁగ ఆదా, (అనగా వ్రాలదనుట, కౌ. మశకము సువాసనతో నిండిన కస్తూరిబొట్టుమీఁద కాలక డుర్వాసనతో నిండిన చీము పట్టిన పుంటిమీఁద నే వాలునట్లు చెడ్డవాఁడు మంచివానియొద్ద కేగ నేరక చెడ్డవానియొద్దకే పోవుచుండును. ఉ. ఏల సమ స్తవిద్యల నోకించుక భాగ్యము గల్గియుండినన్ జాలు ననేక మార్గము 4 సన్నుతి కెక్క; నదెట్లోకోయనన్ రాలకు నేడ విద్యలు తి • రంబుగ దేవరరూపు చేసినన్ వాలి నమస్కరించి ప్రస • పంబులు పెట్టి రెసఁగ భా. టీ. భాస్కరా ! సమ స్తవిద్యలన్ = ఎల్లవిద్యలతో, ఏల = ఎందుకు, (ప్రయోజన హీన మనుట) ఒకించుక = స్వల్పము, (కొంచెము) భాగ్యము అదృష్టము, కల్లి, ఉండినన్ = ఉన్న యెడల, అనేక మార్లములన్ = పలు బెఱంగులచే (తృతీయార్ధమున ద్వితీయ) సన్ను కిస్ ఎక్కన్ = పొగడు గాంచుటకు, (పొగడ్త ను జెందుటకు) చాలున్ సముఁడగును, (సరి పడును) అది ఎట్టు ఒకో అనన్ = అది యే ప్రకారమనఁ గా, విద్యలు - చదువులు, రాలకున్ = శిలలకు (రాళ్ళకు) ఏడ = ఎందు; (విద్య లేనివని యర్థము) తిరంబుగన్ = స్థిరముగా, నిలుకడగా దేవరగూ పు= దేవతావిగ్ర హములుగా (రాళ్ళననుట) చేసినన్ = ఒనర్చిన యెడల, (మనుష్యులని తెచ్చి పెట్టుకొనవలెను.) వాలి= క్రింద నొ జలగి, నమస్కరించి = ము చేసి, దండ ప్రణామము చేసి, ప్రసవంబులు పుష్పములు, (పువ్వులు పెట్టకు + ఎ ఉంచరా (ఉంతురనుట.) తా. శిలలు విద్యలు నేర్వకున్న ను వాని భాగ్యవశమున దేవతారూ పము గాంచి యెల్లర చేనమస్కరింపఁబడి పూజింపఁబడుచున్న టైమన ష్యులు ప్రసనము = పూవు, కొనుపు, పండు, పుట్టుక, బిడ్డ, అని అర్థములు టీకా తాత్పర్య సహితము. 25 అదృష్టవంతులయినచోఁ బలు చెలంగుల నుతింపఁబడుదుకు గాని విద్యల నేర్చి నందులన గాదు. G. ఒక్కఁ డెచాలునిశ్చలబులో స్నతుఁ డెంతటి కార్యమైనఁదా జక్క నొనర్ప, గౌరవు ల • సుఖ్యులు పట్టిన ధేసుకోటులం జక్కఁగనక తత్ప్రబల • సేన న నేక శిలీముఖుబులన్ మొక్క పడంగఁజేసి తుద ముట్టఁ డెయొక్క కిరీటి భాస్కరా. టీ, జాస్కరా ! నిశ్చల == చలనము లేని, బల = ఉన్నతుఁడు = గొప్ప పొడగు ,ఒక్కడు + ఎ= తానొక్కండే, ఎంతటికా గ్యము ఐనజా = ఎంతటి ఘన మగుపనియైనను, చక - న్ = లెస్స గా (బాగుగా), ఒపర్పస్" - చేయుటకు కావించుటకు] ఎట్లనగా : ఒక కిరీటి = ఒక్క- యర్జునుఁ డే, సంఖ్యలు = 'లెక్క లేని చాలామందియ నుట) కౌరవులు - కురువీరులు ,పట్టిన ధేసు లోటుల = పట్టుకొనితోలుకొనిపోవుచున్న యావుల గుంపులను , ఒక్క గణ + ఈశ = దొరకనీయక కారవులక ను 47 తత్ + ప్రబల సేన = వారల ఘనమగు సైన్యమును, ఆ నేక శిలీముఖంబుల = వివిధము లగు సాయకములచే ( పెక్కు బాణములచే) 'మొక్క పడంగE" + చేసీ - ఓ, డించి (జయించి తుద కుట్టఁడు + ఎ-చివర కార్యమును జూడఁగా (అనఁగాఁ డన పని నెరవేర్చుకోనెననుట) 26. అజాత వాసమునఁ బాండవులు వీరలు ని సేవించుచు ఎడిరనువార డుర్యోధనుఁ డాలించి విరటునిగోవులఁ దోలుకొనిపోనఁ బ్రయత్నించినచో బాండవులు బయలుపడఁగలగనియు 'మొదటి నిర్ణయ ప్రకారము మరలఁ బదు శాలు గేండు వనవాసమునకుఁ బంపవచ్చుననియు నిశ్చయము చేసికొని గొప్ప సేనతో విరటుని యాలమందందని పురికిఁ దోలుచుండెను. ఆ సమయమున సర్జునుఁడు గడువుదినములు చెల్లిపోవుటఁ దెలిసికొని యొంటి గాజనికారవ నేనంబారదోలి పశుగణముం దోల: కొనిపోయి విరటున కొప్పఁజెప్పెను శిలీముఖము. చాణము, తుమ్మెద అని యర్ధములు. ! వందన