పుట:AntuVyadhulu.djvu/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
వ్యాధి పేరు అంతర్గత కాలము వ్యాధి నిర్ధారణయగు దినము వ్యాధి దిగుటకు ప్రారంభించు దినము రోగిని బహిష్కరింపవలసిన దినముల సంఖ్య రోగిని స్వీకరించుటకు తగిన నిదర్శనములు
1 2 3 4 5 6
1 మశూచికము (Small Pox) లేక పెద్దమ్మవారు 10 మొదలు 15 రోజులు జ్వరము వచ్చిన తరువాత మూడవరోజున పొక్కు ప్రారంభించును 9 లేక 10-వ రోజున పొక్కు లన్నియు ఊడి పోవువరకు అనగా 2 మొదలు 4 వారములు పొక్కు లన్నియు మాడి పోయినతరువాత ఒక వారము
2 ఆటలమ్మ లేక పైరమ్మవారు (Chicken Pox) 10 మొదలు 12 రోజులు జ్వరము వచ్చిన మొదటి రోజుననే పొక్కు ఏర్పడును 4 లేక 5-వ రోజున 1 లేక2 వారములు పొక్కు లన్నియు మాడి పోయినతరువాత ఒక వారము
3 పొంగు లేక తట్టమ్మవారు (Measles) 10 మొదలు 12 రోజులు జలుబు చేసినది మొదలు నాల్గవ రోజు 7-వ దినము సాధారణము గా 2 వారములు శరీరము నుండి పొప్పర ఊడిపోయి దగ్గు పోవలెను