పుట:AntuVyadhulu.djvu/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

దగా మందులు

141


యుండదా! మేము మాస్వంత వాఖ్యానమేమియును చేయనవసరములేదు. ఇన్ని వ్యాధులకు సిద్ధౌషదమగు నీ ఘనమైన మందులో నేయే ద్రవ్యములు చేరియున్నవో తెలిసికొనినయెడల వీనిరహస్యము తేలిపోవును. రహస్యములను మిక్కిలి వ్యయప్రయాసలకోర్చి బ్రిటిష్‌మెడికల్, అసోసియేషన్ అనగా బ్రిటిష్ వైద్యసంఘము (British Medical Association) వారుకనిపెట్టి ప్రజలయుపయోగార్థమై రహస్యపు మందులు(Secret Remedies) అను గ్రంథముగాకూడ ప్రకటించి యున్నారు.

  • దేవదారుతైలము (Eucalyptic oil) 14 పాళ్ళు
  • కొవ్వు...........................................20 "/
  • ఆకుపచ్చ రంగు .............................స్వల్పము/
  • మొత్తము.......................................100 పాళ్లు.

ఈ పాళ్లప్రకారము పైమందులను కలిపి కొంచెంమాకు పచ్చనిరంగుచేర్చగా తయారైనమందు సర్వవిధములను అసలు జాంబక్‌ను పోలియున్నది. రెండుతులముల జాంబక్‌యొక్క నిజమైనవెల కాలుపెన్ని అనగా మూడుదమ్మిడీలని ఈ అసోసియేషన్ వారు నిర్ధారణ చేసియున్నారు. ఇప్పుడు చెన్నపట్టణములో నిదే మందును డబ్బీ ౧కి ఒక రూపాయవంతున నమ్ముచున్నారు. మితిలేకుండ వార్తా పత్రికలలో డంబముగ ప్రకటింపబడు నిట్టిమందులయొక్క రహస్యమెరింగిన వారెవ్వ