పుట:AntuVyadhulu.djvu/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

తెల్లకణములు

85


28-వ పటము


1. బహురూప జీవ స్థానము గల తెల్ల కణములు. (1200 రెట్లు పెద్దది) 2. ఆమ్లకరణములగు తెల్లకణములు. 3. చిన తెల్ల కణములు 4. జీవ స్థానమేకముగనున పెద్ద తెల్ల కణము 5. మధ్యమ తెల్ల కణము.

తెల్లకణములు

1. బహురూప జీవస్థానముగల తెల్ల కణములు (Polymorpho-nuclear Leucocyte). ఇవి నెత్తురులోనితెల్ల కణములలో నూటికి 70 వంతున ఉండును. పటము జూడుము. వీనియందు అర్ధచంద్రాకారముగను (c), లావత్తువలెను () తెనుగు లెక్కలలోని హళ్లి (‘) వలెను అనేక రూపములుగల జీవస్థానములుండును. మూలపదార్థములో సన్నని నలుసు లుండును.