పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1041.ఆటదాన నవుట తపాప అెంతేకాదా .సెం.22 . 44 : 65
1042.ఆటదాన నేను నీ వధికుడవు వాటముగా మా యిెంటికి .సెం. 7. 264 : 429
1043.ఆటదాన మోద్లనే అెంతద్ెంటనా .సెం.16 . 79 : 118
1044.ఆటదాన వవుదువే అెంద్రిలోన మాటలు .సెం.25 . 252 : 376
1045.ఆటదాని కిెంత యేల అెంతలోని పనికిగా .సెం. 9. 59 : 101
1046.ఆటదాని కిెంతగదాద అగడు సేసెగాక .సెం.29 . 366 : 53
1047.ఆటదాని కిచికమే యమరుగాక చ్చటికి .సెం.24 . 383 : 573
1048.ఆటదాని కోపవా అెంతేసి నీవు య్యట్టవెటిు .సెం.25 . 223 : 333
1049.ఆటదాని గెంట్టజాలు అట్టు లోలుడ వౌదువు .సెం.27 . 3 : 3
1050.ఆటదాని గెంట్టజాలు నాసలు పుటిుెంచేవు .సెం.22 . 133 : 199
1051.ఆటదాని చేతిదే ఆయపుగాపుర్మెలాె .సెం.27 . 138 : 204
1052.ఆటదాని ననుి నేటి కార్డి బెట్టు దాను .సెం.29 . 197 : 295
1053.ఆటదాని బలిమి నీయెంతకెంట్ట నకుెడ్ల .సెం.23 . 135 : 202
1054.ఆటదాని వలపులు అెంగడి కెకెద్గునా .సెం.28. 248 : 375
1055.ఆటదానికి పతితో నెంతచెలుెనా చ్చటికి .సెం. 9. 127 : 220
1056.ఆటదానిగోడు చూడర్య్యయ య్యమగవారి .సెం. 14 . 163 : 280
1057.ఆటదానిపై నీ బలు వెంతయును జూపేవా .సెం. 11. 198 : 345
1058.ఆటదానిబలువిద ఆడుకోనేమునిద కూటములు గలిగితే .సెం. 7. 160 : 257
1059.ఆటద కూళయిననూ మరి అడడపెటురాదు .సెం. 14 . 172 : 296
1060.ఆటద గరివెంచితేను అెంతట మట్టుర్గదు .సెం.24 . 255 : 382
1061.ఆటద గూళయైతే నెం దేమునిద చ్చటికి మాటికి .సెం. 12 . 242 : 422
1062.ఆటద గూళయైతే నెందేమి చెపేపము నేము .సెం.21. 185 : 277
1063.ఆటద గూళయైతే నెందేమునిద బూటకపుదస .సెం.16 . 368 : 536
1064.ఆటద గసరితేను ఆద్రిెంచవల్ల గాక యేటి .సెం.16 . 156 : 233
1065.ఆటద చేసినమేలు అద విచారిెంచనైతి గాటాన .సెం.26 . 338 : 486
1066.ఆటద బతిమాలితే నార్జకతెి యెందురు .సెం.29 . 128 : 191
1067.ఆటద మానావతి యాసోద్కతెి మాటాడి .సెం.28. 256 : 389
1068.ఆటద యిెంత కోపునా అెంటిమోసువెంటిద .సెం.28. 26 : 38
1069.ఆటద యేమి యెఱుగు ననిిటాను మగవాని .సెం.19 . 57 : 85
1070.ఆటద రాజయమేలితే అద మెంచిదేకాదా .సెం.23 . 243 : 364
1071.ఆటదే గూళయైతే నెందేమునిద మాట్ట .సెం.26 . 327 : 471
1072.ఆటదై పుటిునెందు కట్టవల్ల గాకుెండితే .సెం. 12 . 163 : 284
1073.ఆటవారి గూడితౌరా, ఆటవారిగూడి అనిిచోటె బములాట .సెం. 1. 110 : 163
1074.ఆడ నీడ నుెండగా నినినేగాక కూడి యిట్టు వుెండితేను కోపగిెంచేనా .సెం. 8. 144 : 247
1075.ఆడకు బోయిరావయాయ అనీి వినివిెంచేగాని .సెం.26 . 220 : 314
1076.ఆడకే నే వచిినపుపడయ్యయగాని .సెం.19 . 307 : 459
1077.ఆడకే వచెి బోవే అెంతేచాలు య్యడులిడు .సెం.19 . 216 : 323
1078.ఆడకేల పిలిచేవే అపపటి ననుి గోడ గడుగగ .సెం. 11. 273 : 475
1079.ఆడకేల మముు బిలీిననర్వ వోచెలులాల .సెం.24 . 197 : 294
1080.ఆడగల మాటగా నాడితిగాక పాడిపెంతాలిెందులోన .సెం. 7. 223 : 362
1081.ఆడగల మాటల్లలాె నాడితి నేను వేడుక .సెం. 14 . 169 : 291
1082.ఆడగలమాట లాపె నాడవయాయ నీ వేడుక .సెం.20 . 221 : 330
1083.ఆడనుెండి మోవి దట్టు వెంతేకాదా వలపు .సెం.26 . 24 : 32
1084.ఆడనుెండి వచిి నాకు ఆసపడేవు లిడు .సెం.27 . 214 : 317
1085.ఆడనుెండె యేమి గలాె నానతియయరా .సెం. 9. 50 : 86
1086.ఆడనుెండే చూచి వెర్గెందతి నేను య్యడ .సెం.18 81 : 121
1087.ఆడనుెండే యేమిగలాె నానతియయరా .సెం.24 . 141 : 211
1088.ఆడనుెండే లాగవేగా లాడవదుద య్యడనే .సెం.24 . 394 : 590
1089.ఆడనుెండేమి తగవులట్టు చెపేపవు నీడల నినిియునాయ .సెం. 7. 114 : 187
1090.ఆడనే ఆకెచే వెెంగె మాడిెంచుకోవయయ తోడన .సెం. 11. 119 : 207
1091.ఆడనే తెలుసుకనే నాపెగుణ్ము య్యడ .సెం.16 . 101 : 150
1092.ఆడబోతే పచిి దోచ్చ నెంతే చాలు య్యడ .సెం.26 . 116 : 164