Jump to content

పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

989.అవులే యెెంతలేదు నీ యాసోద్ము చవుల .సెం. 14 . 119 : 203
990.అవులేవే యెమెులేమి ఆడుకనేవే చివురైన .సెం.26 . 247 : 353
991.అవవలిమాటలే హితవవుగాక ర్వవలై నీకిెంక నిెందు రాదీరునా .సెం. 5. 181 : 265
992.అవవలిమో మిదయేల అలుక లిెంకా నేల .సెం.26 . 113 : 160
993.అవవలిమో మేటికే అెంతవానితో నవువలు .సెం.27 . 207 : 306
994.అవవలిమో మేలయేయ వాపెతో మాటాడవయయ .సెం. 12 . 119 : 208
995.అవవలివారికే నీ వనిియు నేరుపవయయ .సెం. 14 . 248 : 425
996.అసుర్ల శిక్షెంచ నమరుల బాలిెంచ వెస .సెం.24 . 91 : 136
997.అసుర్సురుల నీకు నలపేటికే వసమై .సెం.19 . 312 : 466
998.అసుదాదీనాెం అనేయషాెం తసిున్ తసిున్ తత్రచ పునశ్ి .సెం. 1. 239 : 357
999.అహో సాధు తవాగమనెం బహుళ వైభవైైః ప్రతివచనైైః కిమ్ .సెం. 6. 18 : 24
1000.అహో సుర్తవిహరోయెం సహజ పరాజయశ్ెంకా నాసిి .సెం. 5. 53 : 78
1001.అహోబలేశ్వరు డఖిలవెందతుడు మహి నితని గలిచి మను డిక జనులు .సెం. 4. 181 : 271
1002.అహోబలేశ్వరు డరికులద్మనుడు మహామహిమలను మలసీ వాడె .సెం. 2. 75 : 112
1003.అహోబలేశ్వరునకు నాదమూరిికి, విహార్మే పెంతము వీర్సిెంహమునకు .సెం. 2. 163 : 243
1004.ఆెంజనేయ యనిలజ హనుమెంత నీర్ెంజకపు జేతలు సుర్ల కెెంచవసమా .సెం. 4. 308 : 458
1005.ఆ గజేసు నా చూపులట్ట వోవయయ మూగిన నా వలపుల మూలకు రానేలా .సెం. 5. 28 : 40
1006.ఆ నేల పెట్టుమనేవు అెంతలో నీపై తానకమై .సెం.21. 164 : 245
1007.ఆ పెఱగదా నీయెంతర్ెంగము చూపి .సెం.21. 50 : 74
1008.ఆ మీద పనులు ననిడుగనేల చేముటిు .సెం.27 . 129 : 192
1009.ఆ రూపమునకే హరి నేను మొకెెద్ను చేరి విభీషణ్యని శ్ర్ణాగతుడని చేకని సరి .సెం. 4. 308 : 457
1010.ఆ సరిెంచి నాటదాని నలఇెంచరా ద్ెందురు .సెం.29 . 44 : 65
1011.ఆక ల్లర్గరు అపపటినుెండియు తేకువ .సెం. 14 . 213 : 367
1012.ఆక వద్దనుెండగానే అెండ గూచుెండుమనేవు .సెం.22 . 146 : 218
1013.ఆకటివేళల నలపైన వేళలను తేకువ హరినామమే .సెం. 1. 107 : 158
1014.ఆకలి గెంటివిగా అయ్యయ నీమోమెలె వాడె .సెం.16 . 121 : 181
1015.ఆకాశ్ మడడమా అవవలయు నడడమా, శ్రీకాెంతు భజియిెంచు .సెం. 1. 192 : 288
1016.ఆకాశ్పాకాశ్ మాయె గోమలినడుమ వైకుెంఠపతిపెందు వడి దెలుపుకఱకు .సెం. 6. 73 : 100
1017.ఆకె నినేిమి సేసినా నెందు కేమయాయ చేకన .సెం.16 . 389 : 582
1018.ఆకె నీకే తగు నమరు బెెండిెకి పోక .సెం.26 . 97 : 137
1019.ఆకె నేల వొట్టువెట్టు వద దెలుపుమెంటాను .సెం.22 . 198 : 296
1020.ఆకె బిలువవయాయ యిచిటికిని కాకరిపను .సెం.19 . 39 : 57
1021.ఆకె యదె పిలువర్వ అెంద్రు నోచెలులాల .సెం.24 . 307 : 460
1022.ఆకె యెట్టవెంటిద నా కానతీవయాయ .సెం.25 . 25 : 37
1023.ఆకె విెంట్ట నేమైనా ననదా నినుి మేకని .సెం.27 . 365 : 540
1024.ఆకెకు నీకు తెలుసు ననిిపనులు .సెం.27 . 83 : 124
1025.ఆకెకు నీకు ద్గు ననిిటా మెచిితి మిముు .సెం.26 . 307 : 441
1026.ఆకెకు నీకు దెలుసు నామీద సుదుదల్లలాె .సెం.20 . 325 : 486
1027.ఆకెకు నీకు దెలుసు నాముకని తగవులు .సెం. 14 . 269 : 465
1028.ఆకెకు నీకు దెలుసు నాసుదుదలు .సెం.22 . 113 : 169
1029.ఆకెకు నీకు దెలుసు నౌభళా యేకతాననే .సెం. 12 . 155 : 271
1030.ఆకెకు నీకు బోవునటవయాయ చేకని .సెం.20 . 270 : 404
1031.ఆకెకును నీకు బాయచుటురికము గన .సెం.23 . 390 : 584
1032.ఆకెకూ నీకూ దెలుసు ననిిపనులును నేడు .సెం.29 . 178 : 267
1033.ఆకెచకెద్నము చూతువట్టు నీవు భ్రమసితి .సెం.25 . 193 : 288
1034.ఆకెతో మారు వసెంతమాడుదువు రావయయ య్యకడ .సెం. 12 . 261 : 456
1035.ఆకెఱుగు నీవూ నఱుగుద్దయె మాట చేకానిక .సెం. 7. 69 : 112
1036.ఆకెఱుగు నీవెఱుగు ద్ెంతేసి మాకనవేలు .సెం.23 . 287 : 429
1037.ఆకెవో నాప్రాణ్మోహనపురాణి .సెం. 9. 46 : 79
1038.ఆగడేల సేసేవు ఆకె నిెంత తగిలి పెందులు .సెం. 12 . 294 : 514
1039.ఆచార్విచారా లవియు నే నర్గ వాచామగోచర్పు వర్దుడవు నీవు .సెం. 4. 265 : 395
1040.ఆటదాన గనక నినిెంటి నేను గాటపు దేవర్విెంక గరుణిెంచవయాయ .సెం. 7. 321 : 525