పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

 
313.అట్ట గెంతకాలెంబులనుభవిెంచగ గలిగె యిట్ట గెంతకాలెంబు యివి చూడవలసె .సెం. 5. 233 : 344
314.అట్ట గనాిళెెందాక యిట్ట గనాిళ్ెెందాక కటకటా శునకపుగతి మాయ గావవే .సెం. 4. 152 : 227
315.అట్టగన నే రోయగ ద్గవా నటనల శ్రీహరి నటమిెంతే .సెం. 2. 48 : 71
316.అట్టగనక నిను ద్లచు కెంతట నుెండుట మేలు .సెం.19 . 365 : 545
317.అట్టగాన నీకు మొకేె మెంగన లికనవయయ .సెం. 14 . 309 : 535
318.అట్టగాన నీచేతలమృతముల్ల నీకు యెట్టవల్లనైనా .సెం. 7. 219 : 356
319.అట్టగాన నీపాదాల కనిియు వినివిెంచితి .సెం.23 . 249 : 372
320.అట్టగాన పతితోడ నలుగకు నీవు కుటిలుడు .సెం. 14 . 308 : 533
321.అట్టగాన బలిమిసేయగరాదు ర్మణ్యని .సెం.24 . 173 : 259
322.అట్టగాన మోసపోక హరి నీకే అనిియును, ఘటియిెంచుట్ట యెకుెడు కమలార్మణ్ .సెం. 2. 303 : 450
323.అట్టగాన యెెంచనేల ఆవలివారి భాగయము యెట్టలైనా నీపట్టు కెపుపడును మెంచిదే .సెం. 8. 162 : 280
324.అట్టచూడు సతినేరుప లవుభళేశ్ అటమటములు .సెం. 13 . 283 : 471
325.అట్టవెంటి గుణాలదే అలమేలుెంగ తట్టకున .సెం. 12 . 91 : 159
326.అట్టవెంటి విద్యలు నీ యెందు వునివి .సెం.27 . 374 : 553
327.అట్టవెంటి సతి గాని యాద్రిెంచవు మట్టమాయముల .సెం. 7. 51 : 82
328.అట్టవెంటి సతి నీకు నమరె నాయకుడ .సెం.29 . 202 : 303
329.అట్టవెంటిద గలితే నానతీవయాయ యెట్టవెంటి .సెం.20 . 397 : 594
330.అట్టవెంటిద గాకుెంట్ట ఆటద్ెందురా .సెం.25 . 105 : 157
331.అట్టవెంటిని నేిమెందు ఆపె నేమెందు .సెం.20 . 213 : 319
332.అట్టవెంటివాడవా అదోద నీవు నటన .సెం. 11. 323 : 563
333.అట్టవెంటివాడ్ల ఆతడు మా యెడను ఘటన .సెం. 12 . 21 : 35
334.అట్టవెంటివాడ్ల య్యత డౌనే నీవు .సెం.24 . 275 : 411
335.అట్టవెంటివాడు గాడు అతడు నీకు ద్పపడు .సెం.23 . 89 : 133
336.అట్టవెంటివాడువో హరిదాసుడు అటమటాలు విడిచినాతడే సుఖి .సెం. 1. 324 : 484
337.అట్టవెంటివానినా అలయిెంచేవు సటలు .సెం.20 . 360 : 539
338.అట్టవెంటివార్మే అెంద్ర్ము తట్టకున .సెం.25 . 244 : 364
339.అట్టవెంటివైభవము లమర్జేసినదైవ మిట్టవెంటియ్యగెంబు లినిియును జేసి .సెం. 6. 119 : 166
340.అట్టవెంటిసతికి గాకయ్యయ నీవు లోనయేయవా .సెం. 14 . 290 : 501
341.అట్టవల్ల జూతమా అదీ నొకె వేడుక కుటిల .సెం.18 174 : 260
342.అట్టవల్లనైతే నాయాసలు నర్వేరును .సెం.28. 249 : 377
343.అటుయితే నాయెంతరాయమి వేలైతివయాయ, మట్టుమీఱి ముకిియాస మాననటవయాయ .సెం. 2. 306 : 454
344.అటిు నర్వాదవి నీ వలమేలు మెంగవు నటున .సెం.28. 83 : 123
345.అటిువేళ గలగనీ ద్దవో వివేకము మట్టుపడితే శెంతము మఱి యేలా .సెం. 1. 328 : 489
346.అట్టు సేసెగాక మముు ఱాతిగుెండెతో .సెం.27 . 248 : 367
347.అట్టు ఇయయకోలు గెంట్ట ననిియును మెంచి .సెం.25 . 231 : 345
348.అట్టు కాచుకునిదాన నపపటనుెండి .సెం.27 . 10 : 14
349.అట్టు కాదా ఆస నీ కెెంతో యెట్టుక యితనికి .సెం.27 . 312 : 463
350.అట్టు కాదా తనమోహ మెంద్రు నర్గ వదాద .సెం. 11. 215 : 375
351.అట్టు కానీలేవే ఆత డిెంతేయితిసేసె .సెం.23 . 311 : 465
352.అట్టు కానీవయయ నేము నటాెన సేసేము గటిుయైన సతులకుగాని నీవు లోగవు .సెం. 8. 122 : 209
353.అట్టు తెర్వేసుకోర్వ యాతడు నీవు యెటుయెదుట .సెం.18 183 : 274
354.అట్టు నినుి జూచి అరుద్య్యయ నా కపపట నుెండి .సెం.28. 142 : 212
355.అట్టు నినుి జూచి చూచి అరుద్ెందేరు చెలులు .సెం.29 . 112 : 167
356.అట్టు నీకాగిటి కాపె యాసపడి వచెినేమో .సెం.18 23 : 34
357.అట్టు బదుకవయాయ అెంతలోనే మాకేమి .సెం.21. 214 : 320
358.అట్టు మీద్నై నట్టులయ్యయ గాని పటిునదె పెంతమై .సెం. 7. 12 : 19
359.అట్టు సేయవయయ యెదురాడ నేటికి పటిు .సెం. 14 . 42 : 69
360.అట్టుకాదా మరి అవునయాయ నీపుట్టుగెలె .సెం.24 . 115 : 172
361.అట్టు కానీవయయ అనిియు జకెనయ్యయని .సెం. 13 . 10 : 16
362.అట్టు తానెంత వాడైనా నాయ గాక వొట్టుకని .సెం. 12 . 203 : 354
363.అట్టు నీకు నితవైతే నాయగాక గుట్టుతోడి .సెం.16 . 28 : 41
364.అట్టు మేలు కెంటినే అదవో నేను .సెం.20 . 6 : 8