పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

261.అందులకె విచారించే నప్పటినుండి .సం.28. 127 : 190
262.అందులకే వెర్గయ్యయ నతివరో నినుి జూచి .సెం.23 29 : 43
263.అందులకే వెర్గయ్యయ నపపట నుెండి నాకు .సెం.28. 277 : 420
264.అందులోనె కానరాదా అతివ య్యతనిసుదద .సెం.19 . 189 : 283
265.అందులోనె వునివి ఆయముల్లలె మెంద్లిెంచనివాడవా మతకరివి .సెం. 7. 314 : 513
266.అందులోనెే కానవచ్చి ననిి పనులు మాకు సెంద్డి .సెం.18 322 : 481
267.అందులోనెే కానవచ్చి ననిి భావాలు విెందులు .సెం.18 362 : 542
268.అందులోనెే కానవచెి ననిి పనులు మెంద్లిెంచి .సెం.18 117 : 175
269.అందులోనెే వినిపము లనిియు నునివి నాకు .సెం.22 . 8 : 11
270.అందులోనెే వునివివె అనిి వినిపములును .సెం.19 . 92 : 137
271.అెందువెంక నేమి గదోద అదయు జూచేనెంటా .సెం.16 . 282 : 422
272.అెందువెంకనైన గెంత అసిబోవు ద్మకము .సెం.25 . 283 : 423
273.అెందువెంకనైనా గెంత ఆతుమ ద్నుసును .సెం.23 91 : 136
274.అెందువలె గానవచ్చి ననిివేడుకలు నీకు .సెం.26 . 149 : 212
275.అెందువలె గాని నము డ్లతడు అెంద్ములు .సెం. 13 . 253 : 421
276.అెంపగానే వచిితిమి ఆపె నీవదదకి మముు .సెం. 13 . 267 : 445
277.అెంపరాదా గురుతులు ఆెందాకాను యిెంపులే .సెం.16 . 143 : 213
278.అెంపవయాయ నే బోయే నట్టుని వావాత .సెం.19 . 304 : 454
279.అెంబుజాక్ష నమో ప్రహాెద్ వర్ద్ పీతాెంబర్ధర్ .సెం.18 201 : 300
280.అకెచెల్లెెండె మిద్దర్మైతే నైతిమిగాక .సెం.25 . 92 : 138
281.అకెచెల్లెెండెము నేము ఆకె నాకు విెంతగాదు .సెం.29 . 122 : 182
282.అకెటా నీమాయ కగపడె జీవుడు యెకుెవ తకుెవ లివి యేమీ ద్లపోయడు .సెం. 3. 138 : 206
283.అకెటా నే నిర్ులుడనయేయ దక ననిడో చకె ననుి దదుదకోనే సర్వవశ్వరా .సెం. 2. 117 : 175
284.అకెటా రావణ్యబ్రహుహతయ నీకు నేడద పుకిెటిపురాణ్లిెంగపూజ నీకేడద .సెం. 3. 331 : 493
285.అకెడ జెలియలవు యికెడ నీగెలుపు .సెం.24 . 135 : 201
286.అకెడ నాపాట్టె వడి యికెడ నీపాట్ట పడి .సెం. 1. 62 : 90
287.అకెడ నకెడినర్కము ఆమాట్ట కలాె దకుెల ని(నిెం)దె ఇనిియు దీరుచుకెంటిమయాయ .సెం. 3. 229 : 340
288.అకెర్కద్వని యటిు యర్ధము ల్లకె ల్లనిియైనా నేమి లేకుని నేమిర్వ .సెం. 1. 306 : 456
289.అకెలాల అములాల అెంద్రు నునాి ర్దె .సెం. 9. 56 : 96
290.అకెలాల అములాల ఆయబో పని .సెం.22 . 6 : 8
291.అకెలాల చూడర్వ వీనటమటాలు యెకెడో .సెం. 14 . 154 : 265
292.అకెలాల చూడు డెంద్రును నికిె వార్వట్టు నేడు గృష్ణుడూ .సెం. 3. 100 : 149
293.అకెవు నీవు నాకు నైనానైతివి గాని .సెం.21. 259 : 388
294.అక్షయెంబగు మోక్ష మెందుట్ట తగుగాక భక్షెంచుపెండెకు బ్రాణ్మీద్గునా .సెం. 3. 391 : 582
295.అఖిలలోకైకవెంద్య హనుమెంతుడ్ల సీతశిఖామణి రామునికి జేకని తెచిితివి .సెం. 3. 351 : 522
296.అగపడితిమి నీకు నాస లాసలా నగవు .సెం. 14 . 66 : 111
297.అచిపు రాల యమునలోపల ఇచిగిెంచి భుజియిెంచితి కృషు .సెం. 4. 392 : 577
298.అచిివచుి నీ కెపుపడు నెంగనతోడి పెందు .సెం.18 150 : 224
299.అచుిత మిముు ద్లచేయెంతపని వల్లనా, యిచిల మీవారె మాకు నిహపరా లియయగా .సెం. 3. 16 : 23
300.అచుితు కృపాలబధ మదయుగాక మచిిక నాతడు సేసేమతకము గాక .సెం. 3. 166 : 245
301.అచుితుడనియెడి నామముగలిగినయటిు నీవెకాకకుచిి నీకు నేశ్ర్ణ్ని కలిచితి .సెం. 4. 70 : 104
302.అచుితుశ్ర్ణ్మే అనిిటికిని గురి హెచుికుెందు మరి యెెంచగనేద .సెం. 4. 2 : 3
303.అటని మానగలేవు అనిిటాను నీ పెందు .సెం.27 . 85 : 126
304.అటని వినివిెంచర్వ యాతనితోను తట్టకున .సెం.22 . 108 : 161
305.అటమీద్ నయిన టెయ్యయ గాని సట లిెంతే తాము .సెం. 11. 173 : 301
306.అటమీద్ శ్ర్ణ్ెంటి ననిిటా మానయము నాకు యెట్టసేసినా జెల్లె నికనేల మాటలు .సెం. 3. 335 : 498
307.అటమీద పనులకు హరి నీవే కలవు సటలైనా నిజమేనా జర్పేముగాక .సెం. 4. 166 : 248
308.అటు గనక నేసిము లమరు మీ కిద్దరికి .సెం.29 . 301 : 453
309.అటు గనకనే ద్నుి నౌ గా ద్నగలనా నటన .సెం. 12 . 295 : 516
310.అటు గాన నీకు లోనైతిగాక య్య చిట్టకు .సెం.24 . 42 : 62
311.అటు గాన పతియడ కవుగాము ల్లెంచరాదు .సెం. 12 . 182 : 317
312.అటు గుడువు మనస నీ వనిిలాగుల బర్లి, ఇట్టగలిగె .సెం. 1. 97 : 142