పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/590

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


જી :) *ぞ |్ళ క ప్ర కి ర ణ ము. 533 జావు, అంబాము అడ్డసరను, కంపిల్లము, కజ్జూరము, కా )చనము, గుగ్గి లము, తినాసము, ది (8) θ ΤΑυ (న)ము, নুষ্ঠত (వా) 8 (3) 23 (6) సు, నారిక డము, చను పకసు, గజ్జరము, పేకడ (3) ము, జమ్మి, కౌసర, గుబు (-ంబూ) ご (-రా); కవిరి, అబరు, ఒO దారు, వెణు )-دهo( తురు,చాట్ర, కారు కొణ్ణి (-ల్లి), కట్ల, కల గేలి, తక్కిలి, ఇుగువ, లట్టవ (లట్వ), కోవి, బొట్టును, అవిశ , పనస. పకులు. కరక, కుట్రూక, పిచ్చి(- చ్చు)క, ఉల్లంకి, లకుముకి, వలికి, డెగ , పోలుగ, గున్నంగి, పొన్నంగి, గుండగి, బెలుచి, పరజ, పుంజు, అడుజు, షెడుజు, కురుజు, కైజు, జిట్ట, పెట్ట, కనుబంటి, లాటి, గొబడి, కరగు, పు రె(- రేడు, లగుడు, ఏటిరి(ట్రి)ంత, నేలాఁపు, డౌబ, కంకణను, జన్మ నమ్మి, నెమ్కి, ఉల్లాము, ఓరణము, కడపరము, గిబ్బిలము, చెంచడము, నా నిజమ) నేసడ(ర)ము, (వేస్త్రము), సాళున (- ళ్వే)ము, క్రంశ గ్రాధాయి, గబ్బిజా(- లా)యి, జీనువాయి, నెన్న డౌ యి, ఎబ్బెర, చీపర, పారి, బైరి, వైల, నమిలి, నెనులి, నెమ్మిలి, నెవిలి, చిలవ, జీనువ, బెళవ, బోరువ, గువ్వ గోరంక, చిలుక, లావుక, కాకి, కొంగ, అంచ, కొ(క్రొ)ంచ, కముఁజు (కౌఁజు, కంజు), కొరడు, గిడ్డు, చీఁద, చింద, గ(గ్ర)ద్ద, గిద్దు, గూబ, కేరజము, పరితము, పారువ(- ర్వము (పావురము), సారణము, కొక్క రాయి, నావు రాయి, కక్కెర, కొక్కెర, గోర, పె(బె)గ్గురు, కో గె(- వె, - వి.యి,-యె)ల, শুক(- ま) SDO, జక్క-(- క్కు-)వ, తీతువు. జలచరములు. i. చేపలు దేశ్యములు ు లెంక, తిe3కి, పోలుగ, హెలుగ-వ), పయిచ్చంగి, సోరంగి, వులుగు, వంజు, ఉరుజ, ఉణుజు, పుల్లరుజు, మెత్తడి, కఱవాడు, కొరద, చేఁప, రావు, పంజరము, వజ్జిరము; బొమ్మడాయ, రొయ్య, చిత్తర, తువ(-వ్వ)ర, తూవర, తూర, కొఱ(ఱ్ఱ), చొఱ, చోఱ, తూల, జెల్ల, ఇల్లవ, పోలువ, వుడవ, S( ౧౧ Соیe కాగిస, పొలస, బేడిస, మిసి, మట్టగిడుసు. ನ కృతములు. ఉలుచ, నాల9. 下诏1

AMA Į S AS ግHE kụppusWA ti s Eم

s RCH tRSTITUT RESEARC MADRAS-4.