పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/589

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


532 ఆ O ధ్ర భాషా చరిత్ర ము మూలవానులు. దేశ్యములు. వెల్లకి, ఇంజేటి, ఈఁ జేటి, గొట్టి, చేను, పెండలము, గాఁజర, పీచర, పెన్నేరు, ఉల్లి, కఱవ, నువు, నూను, నువ్వు, గబ్బిస, గెనసు, చెంగల్వకోష్టు, శోంఠి, సదాము సై, పసుపు, వసనాభి, అల్లము, కచో రము, అతివస, వస. నెటు, (rم ఉసిరిక, ఓక, కరక, నూఁక, పేచిక, ములక, తుమి(- మ్మి) కి, వెలికి, వెలఁగ, వుంగ, వ్రంగ, మొగలింగ, చిందుగ, తేX, ముగ్గ, చెన్నఁగి (-oš), ఉల్లంగి, మోళంగి, విరిగి, సురిగి, గోగు (గోను), రేగు (రేను, రేవు), అందుగు; ఇ౧దుగు, ఉడుగు, కానుగు, గఱుగు, గొణ (-లు) గు, చిలుగు, చOదుగు, జిలుగు, జీలుగు, బూరుగు, వెూదుగు, గ (గ్రు) చ్చ, మౌచి, గ్రాఁద, నీరిజ, కాజి, కుప్పెంట, అంటి, అర (-న)ఁటి, ఎరువంటి, ఆయిటి, ఉపోటి, వెూరటి, కలిగొట్టు, మిOడ, ఇబ్బెడ, ?Jഠ 6്, బొడ్డ, తాఁడి, జీడి, మేడి, ఇరుగు )رنکی (زن ఉరుముడు, కుంకుడు, నేరె (-రే)డు, పులుగుడు, నురుగుడు, జిడ్డ, బొక్కణ, అత్తి, తుత్తి, అబ్బెంద, ఉలింద, ఏద, కొడిది, కొద్ది, ఒద్ద,అంకెన, గి (ది)ంటన, గుంపెన, మంకెన, వూమెన, మోదన, విన్న, జిన్న జేన్న, జొన్న, దిన్న, ఇప్ప, ఇప్పి, కుప్పి, జు (దు) ుపు, గబ్బ గొబ్బి కుసుము, బుడవు, తుమ్మ, ನಿಮ್ಬಿ; కొమ్మి, తమ్మి, దాసనము, పేము, బరగడము, బోడత (-స) నసు, మోడ ము, వేము, సేళము, సోమిదము, టె (తె) కాయ, ఉండ్రు, ఉడుసర, కొబ్బెర, নত, كنO ورقة తాండ్ర, నెక్క_ర, సా" పర, పేపరి, ورتنق2 هكة ఆవిరి, కందారి, తుత్తిరి, పులిసరి, పులుగరి, పుల్లరి, ఔరు, గన్నె (-న్నేరు, బీఱ, పలు మేరు, తేల, చిల్ల, గే తలి, చుగ_లి, పూలి, వెక్కలి, బొబలి, మొగలి, అలి, కొలి, venم )r- Ն- ટ) (v( 9-س- " fro ఓడాలు, ఉవ్వ, రావి (-గి); జువ్వి, మోదువు, బూరువు, ఇందువు, అందువు, ఆకలి వె, ఉండస, ఎంగెస, కొక్కె_స, బగిస; వేగిస, సెలను, వూదావళి, ألفا బిళ్లు. వైకృతిములు గొజ్జ (-穩)X, చా(K, గేద గి, బారంగి, బొట్టగు, లొద్దుగు, మొOచ, కాఁచి, గురిజ, నారింజ, పొగ (వ)డ, ఈ దాడు, కోదాడు, గుము (-మ్ము) డు, చె (జె) ముడు, తాడు, వూ (రె) రేడు, చింతి, ఇల్లింద, కసింద, కడప,