పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/581

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


$24 ఆ p ధ్ర భాషా చరిత్ర ము బ్రయోగింపఁబడుచుండెను; నేఁడది మహద్వాచకములమి"ఁద మాత్రము సాధారణముగ వినవచ్చుచున్నది: 'ఏమిరో' అని పురుషులను నూత్రము సంబోధింతుము); ఇప్లే క్రియారూపములు కొన్ని లోపించియు, నర్థవిశేషము లను బొందియు వూర్పుచెందినవి: ‘੦੦ੇ యీశ్వర, కానవే వరద" అను చోట్ల మహదనుహద్వివక లేక యుపయోగింపఁబడుచుండిన 'ఏ'ప్రత్యయము నేఁడు మహతీవాచకములతోడనే ప్రయోగింపబడుచున్నది. ఈ రీతిగ వ్యాకరణవిషయమున "ઉ હક వ్యవహారమున లోపించియు, వూఱియు, నర్థపరిణామము బొందియు నున్నరూపము లాయా ప్రక రణము లందు వివరింపఁబడును, ఆచ్ఛిక బ్దజాలము. ఇఁకఁ దెనుఁగునఁ గల యాచ్ఛిక శబ్దజాలమును గూర్చి విచారింపవలసి యున్నది. ఇందు శబ్దరత్నాకరకారుని మతము ననుసరించి యే దేశ్యములను వైకృతములను విడదీసి యూ పిదప నారూ దేశపదముల దేశ్యత్వమునుగూర్చి విచారింతము. అట్లాయాపదనుల నేర్పరించుటలో వివిధవర్గముల క్రింద పద ములను విడదీయుచు వానిని వాని యం తాకరముల కారము వాయు చున్నాను. ఆ యంతములు (క, Oక, క, క్క, ఁకి, Oకి, కి, క్కి; (కు, Oకు, కు, క్కు అని యీరీతిగా అంతమునవచ్చు హల్లులవై ఁ గల యచ్సుల ననుసరించి వా,యఁబడును, ○ š, భౌవ, గుణవాచకములు. क्लदैठौँములు. కలఁక, అంజిక, అందిక, అక్క_టిక, అగ్గలిక, అచ్చిక, అరయిక, అలక, కినుక, కొదుక, కోరిక, చిదక, పుట్టుక, మఱక, రాక, వాడుక, వేడుక, వేడ్క, ఉక్క, గ్రుక్క, తీక్క, త్రిక్క— అనికి, కటికి, కోరికి (-ర్కి), బెరికి, దుక్కి, పొక్కి, మక్కి, వక్కి, హుళికి (-క్కి); తూఁకు, వరకు, వీఁకు; బొంకు, ఒడుదొడుకు, కళుకు, కిటుకు, గఆుకు, చీకాకు, చీకు, జీరుకు, (జీర్కు), తలు(-ళు)కు, దీ(డీ)కు, నిరుకు, నౌకు, పిలుకు, బెళుకు, వలు(-ళు)కు, కిఱుకు, ;వక్కు; ఒరిగ, వగ; గెగ్గ(లు); ఈగి, బిగి, సేగి و(-ہنگریڈف) -తుక్కు وسيا نكفر8 لسنا ليبيا గొగ్గి, నూఁగు, మెఱుఁగు, వెర(-ఱ)ఁగు, వే(గు; పుట్టుగు, పొనుగు, బెడ(-ళ) للسبا గు, నుదుగు, సేగు; ఎగ్లు, జగ్లు, లగ్లు, పగ్గు, సిగ్లు, సెగ్లు; ఈచ, ఏచ, కుఱుచ, so 6") O © o (s) పలుచ, తులుచ, వెలుచ(-ల్చ), నిప్పచ్చ, పిచ్చ, ఉచ్చ, వెచ్చ; మంచి; కూచి, పేచి, పోరచి; నిక్క-చ్చి, పచ్చి, బుచ్చి; సంచు; తఱ(ఱు)చు; గచ్చు, రజ్ఞ లొజ్జ తాఁట, అంట, కంట, తింట, పంట, వింట, వెంట; పాట