పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/580

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ చి" క స o ప్ర, క ర ణ ము. 523 సేట్టు, చిఱుతనబిల్ల లు, ?ఃక్కి_ణి, జాబిళ్లు, పిల్లగిఱులు గంతు, బొట్లనఁగోలలు, బొవురాలు, థేల్స్యగ్కాు ᏬᏇ —& ) ప్ర$ గన్నవ_త్తి మొదలయినవి. S) పిల్లమెఱనులు, పిల్లేరు సిరిసింగ్వస్ట్రాన , సిరిసిం కొన్ని అవ్యయములు, అంతవట్టు (ఇప్పడు छलिच: ముట్ట), అందంద = వుఱినుఱి, అ (30, ఎC) దనుక; అందు, ఇందు, ఎందు (ఈ మూఁడును నేఁడు - కు, - కొఱకు _ ఖో, లో, లతో కలిసి మాత్రమున్నవి); ಅ೦ (೩೦, ఎం)దులకు; అచ (చొ, చ్చో, చ, చ్బో టు ఇప్లే ఇచటు, ఎచటు అనునవియు; ఆట = అక్కడ, ఆట = అట్టి; అటులు, అట్టమ్లో లె, అకెు, అు = అఁట, అనయము; లఎ్పటి=మరల (ఇప్పడు ఆ కాల పు' అను నర్థము మాత్రము మిగిలినది); అనముడి = నూటి వూటికి; అవారి, అవ్వారి, ఇంచుక; ఉద్ద = మిక్కిలి; ఈ రక - ఉరక; ఉరువిడి; ఎట్టకు నేని, ఎట్టకేని; ఎత్తిలి = గట్టిగా, ఎల్లి-జేపు, ఒండి, ఒండేని, ఒండొండ; ఒగి, మొగి, నలి; ఒయ్యన, ఓయన; ఓరంత పొ గ్ధ = దినమంతియు, ఓహరి సాహరి; కడు = ఎక్కు-వ; కరము = అత్యంతము; క్రుచ్చ"; గస ప = పెద్ద గ్రుద్దన, తద్ద; తొBతో"8 二 ತಸ್ಸಗ್; నెట్టన, నె గ్రా, పదఁపడి; పొల 士 ಅಲ್ಲ, ఆ; పోని = పోలిన, ప్రెబ్బో త్రి = నిశ్చయముగా; చిట్టుబిళ్ల = తటాలున, వుయివుంు, మొయి మెయి, వైు మె, మొయివడి, వైువడి; వసి- = మిక్కిలి; సవి = అని, చెప్పి మొదలయినివి. అక(క్క)ట (టా)! అజ్ఞా రె! ఆకట! ఇసిలో ఏంజెల్ల ಒ8°(-8, క్కొ, - క్కో-)! ఒచ్చెల! ఓ చెల(-ల్ల)! కట(-టా-ట్ట,-ట్టా) కటకట (-టా)! కేయో! నల్ల వైు! నేజెల్ల! పురె(-రే)! వుజ(జా,-జ్ఞ-జ్ఞా)(రె); మవ"రె! వూయు రె! సంబళి! మొదలయినవి. విభ_క్తి ప్రత్యయములు:—ప్రథమా బహునిచనమున '-ండ్రు తొ*డి రూపములు: అల్లుండ్రు, ఇరువుండ్రు మొద. ద్విలను: కుటీచి, తృతీయః మెయి, మై చతుర్థి పొంఒ; పంచమి కొలె, గ్రో లె; సప్తమి: అందు, న (ఈ రెండి టికి నూఱSX లో,' లోపల,' అనునవియే నేఁడు వాడుకయO దున్నవి; వన ముందు, వనమునన్ వంటిరూపములు నేఁడు లేవు). సంబోధన " (అవరో, అక్క_రో, మొదలగు రూపములు నేటివ్యవహారమున లేవు; ‘ਚੰcੇ “రో ప్రత్యయము కొన్ని యవ్యయములమి"ఁదను సర్వనానుములూరు శ్రీహరూపములమిర్వాదను గాసనచ్చచున్నది: ఏమిటో, ఎవరులో మొద. ఆరో' కూడ నయినది: శారో, పోరో, ఏమరో మొద), పూర్వ కాలమున 'లో ప్రత్యయము మహది మహద్వాచకి ముల వివత లేకుండ