పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/570

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


& చ్ళి క ప్ర, క ర ణ ము 518 బలవంతుఁడు; బిగాది = ధూర్తుఁడు, బోగుబడి = దూఁబ ఱదిండి; వుడియఁడు ΕΕ, పూధుఁడు; మతకరి = వూయూవి; వులావుడి = పీడితుఁడు; మిసిమింతురు పి అలసినవాఁడు; ముచ్చిరి -: శోకముగలవాఁడు, మురికాఁడు - గర్వి మ)లుచమూడుఁడు; మెణకరి = బ్రహ్మచారి; మెఱియఁడు ఆ చలింపనివాఁడు; మేవ డి కౌఁడు = నముఁడు; మొOడరి = జుడుఁడు, మొక్క-ఁడు, బలిసినవాఁడు, f ముచ్చుగోద سعیت పెద్దదొంగ, రజ్జలాఁడు = రజ్జలుపలుకువాఁడు; గుల్చల = జగ డాలవూరి; వటుగ - నేర్పరి; వఱల = వృద్ధతపస్వి వలఁతి- నేర్పరి; వానీఁడు = కుబేరుఁడు, విలౌకుఁడు ... నిశ్చేష్టితుఁడు; వీత్తిడి, వేఱిఁడి - అవివేకి, వెటను . Y,8 مين ”گیر سمیہ శత్రువు, వేసరి = బౌధకుఁడు; సిబ్బితిగాఁడు سيح సిగ్గరి, సూనర్ = చంపు పెూఁడు మొదలయినవి. మహతీ వాచక పదములు, అ (న) ంటుకత్తియ = ప్రియురాలు, అడపక త్రై - తాంబూలపు తిత్తి మోయుఆఁడుది; అలరుఁబోఁడి = పువ్వువలె నుృదువైన స్త్రీ; ఇంచుఁ బోఁడి = చెఱకువలె మధురయైన స్త్రీ; ఉగ్మలి - స్త్రీ, ఎడపక తై = తార్పు కత్తె, ఎలనాఁగ = లేఁతవయసుగల యవూయకురాలు; ఎల్లాపిక్సత్తియ : దోపిడిదొంగ (ఆఁడుది), ఒజ్జసాని = ఉపాధ్యాయురాలు, ఒడయురాలు - ప్రశ్వి కలికి=చక్కన్పిస్త్రీ, కొను; కొవ్ము= సీ; కొవురాలు=యువతి, కాలు K) رعاليا ്. –o * 8 粵 to: ס "R, గంటి = పృకాశముగల కన్నులుగల స్త్రి; గట్టిన (-వా) = గట్టిగా నూట్లాడు 攀 to o مه ہمی ہمه> . _ Fవెర్రి := കൻ ᏦᎮ . = இ. Kö5. 한_· = గృహస్థ గొంజ o- గొడ్రాలు, లున సుదరి అసతి; దొద్దకత్తి == కొల్ల వెట్టన్రీ,; ననఁబోఁడి -حجي పువ్వునంటి శ్రీ, ననుపుకత్తె= ప్రియురాలు; నవల = ఆఁడుది; నసగూఁటి = కామో దేకముగల ఆఁడుదో; నెలఁత (-తుక) -: فرق పడఁతి (-తుక)=యువతి; వైదలి -: బిడ్డ, 3) ”છcછે (-తు క) = స్త్రీ పోటి - పడుచుది (పిల్లలకధలలోని 'పోలి" ఇదే; స్త్రయాలు - ఇల్లాలు; బోటి - ఆఁడుది; వుడఁతి (-తుక) = فردي మిసిమింతురాలు = అల < گیری & సిన స్త్రీ, మెఱియత = చలింపని స్త్రీ, మెలఁతి { నుక) -: నువత్తి రజ్ఞ లాఁడి=రజ్ఞులు పలుకు,స్త్రీ ડિજી૮છે == ثرتُ Tධිඥාදයි (-దుక) 二 ذرائق వెల్లాటక తై= బారిణి; ಸಿಬ್ಬಿರ್ತಿಸ್ತೆ E లజ్ఞానతి మొదలయినవి. మహతీత రానుహద్వాచకములు భావ, గుణవాచక పదములు. అంకము _ ఆక్షేపము, అంకిలి రూ. అక్కి-లి = కలత, అరిచే = భయము, అంబే _ సాదము, అడ్డగింత, ఆపద అంగద = છ૮ડ8); Qo *&^ Xすéoo ఎదురు అంగము = అందము, అక్కటిక (ము) = కరుణ; అగ్గ పడుట; అచ్చేలము = ఆగ్రహము, అచ్చిక = 8Te૭૮છે, అడియెుత్తు 65 コ (نبع 桑 § e3;