పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/566

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


S )、ぎ 。※ o ప్ర క ర ణ ము. 509 な正式ーで ヘイ 9 °:ు అరిగొను = అడ్డపడు, ఆరిపడు - అఱుక్రువు = కవియు, అ = చేరువ చుట్టి చుట్టి తిరుగు (ఇపుడిది 'అల్లాడు' అనురూపమున నున్న ఆన నుళిుచు= ప్రవర్తిల్లు, వ్యాపించు; ఆసలారు = అతిశయి, ఆగుబృతిలు = అతిశయించు, ఆగుబ్బుగొను = అతిశయించు, ఆదఱిపోవు = తనియు, ఆలిగొను - ఆుప్ప సించు, ఇగురొత్త = చిగిరించు, అనురక్తమగు, ఇస్తుకొను ... ఇరులుకొను = చీకటిపడు, ఇఱుపుకొను - మఱుఁగుకుడు, ఇసిజింతలు వాఱు = చలించు. ఈకొను = అంగీకరించు, ఈటు వైూన్లు = వ్యర్ధనుగు, శూన్యనుగు, ఈడఁబోవు = వెనుదీయు, అపక్రమించు; -ఈ డౌడు హర్కోను, 氏Y_” డఁగు, ఉక్కఱు, ఉక్కు-వుడఁగు = బలహీనమగు, ఉడ్డుగుపును = ఉపిరి త్రిప్పలేక బాధపడు, తికమకలాడు, జేత్తలపడు = త్వరపడు, ఉ స్త్రీల పెట్ట = త్వర పెట్టు, ఉడ్డాడు = కలఁగు, ఉదరిపడు = ఆచరిపడు, ఉదియగొను - యత్నించు, ఉదిరిగొను = స ను, తపి) ను, ఉదిలకోసు = S.కితపించు, ఉప్ప છે૦-૪૭ = ఓర్వలేక తిట్టు, ఉప్పరించు=నుల్లయుగ్గముచేయు, ఉస్త్మలించు, ఉవులి కించు = తపించు, శోకంచు, ఉర(వడిచు = వేగిరపడు, ఉరలు, ఉులఁబడు= దొర్లు, ఉరలఁబాఱు = చలించు, ఉరలుకొను = వీడు, ఉరునడు - నెఱవేరు, ఉలవరించు = తడిచేత నేలయు బుకు, ఉలి వాడు=చలించు, ఉఁకువగు=ఉంక్షించు, పొందుపడు; ఉ3:నిఁబౌడు = త"లఁగు, పాఱు; ఊరార్చు 2: ఓదార్చ, ఊర్పోవు = ఊపిరి నెడలు, ఊలనూలగుడుచు = తహతహపడు, ఊసరిల్లు - చిక్కు, కృశించు; ఎకదొు = అతిశయించు, ఎక్కాడు = పురికొలుపు, ఎగ్గించు = అనాదరించు, ఎచరించు; ఎచ్చరికించు S హెచ్చరించు, ఎచ్చి ბex2 — వర్ధిల్ల, ఎడతెచ్చు = ఎడతెగు, ఎత్తు దెంచు = దండెత్తివచ్చు, ఎత్తు వెట్టు = పురికొలుపు, ఎత్తుపోవు = చెడు, ఎరగొను = పరవశవుగు, ఎఱగొను - కోపించు, ఎలరారు = అతిశయించు, ఎలు(గించు? = ఆర్చు; ఎసకో"ను = వల్ల, ఎస రేఁగు - విజృంభించు, ఎసలారు = అతిశయించు, ఎస వెట్టు = పురికీ"లుపు, ఏ తెంచు = ఎదురుగావచ్చు, ఏపఱించు = దుఃఖక , ఏ పారు = అతిశయించు, ఒ(అ)డగోలు గొను - అపహరించు, ఒప్పారు = ఒప్ప, ఓల్లగిల్లు = ఆదరింపఁ బడనిదగు, ఒల్లఁబోవు=మూర్ఛిల్లు, ఓట(-టా)ఱు = నిస్సత్త్వమగు; ఓటిల్లు = సంకోచించు, ఓటుపడు (-వైూవు) = ఓడు, ఓటు సేయు = భంగపఱుచు, ఓల గించు - కొలుచు, సేవించు, ఓలనూసగొను = వుఱుఁగుపడు, ఓలాకుపడు = అలయు, ఓహటిలు - వెనుదీయు, కడలు ను = అతిశయించు, కడలొత్త = వ్యాపించు, కడిపోవు = చెడు, క్షి దుగొను = అతిశయించు, కన్నడించు -: ఉప్పేంచు, కప్పరపడు - సంభ్రువుపెడు, కసిమసఁగు-విజృంభించు, ఖండించు, చంపు, కికు (-క్కు) రించు, కికురు వెట్టు (-వైుడుచు) = వంచించు, కినువడు =