పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/567

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


510 &3 Ο భా షా చ రి , త, ము ارتبا رون కోపించు, కుతిలపడు = బౌధపడు, పెట్ట=బాధ పెట్టు, కెరలుపొడుచు = వల్ల, కై సేయు = అలంకరించు, పూజించు, కొందలించు=కిలతఁపడు, కొంగోడువడు (-వైూవు) = ఒడ్డగిల్లు, ఒఱగు, క్రేడి (-ణి) సేయు = పరిహసించు, క్రేతొట్టు= గట్టోరయు, గండరించు = ိုပဲဗွီါး గOడౌడు = రమించు, గిలు బుక్" ను = అప హరించు, గీటడఁగు = చచ్చు, గీటునఁబుచు = అనాదరి0చు, గుఱుకోను - యత్నించు, గులకరించు = రివ్యుమగు = గువ్వకరి (-కోలు) గొను = చుట్టు కొను, గెంటువడు = తప్ప, గొదకొను = అతిశయించు, గొనకొను = యత్నించు గోరుపులాడు; గోర్పిళ్లాడు = ఎగుర వేయు, పుట్ట చెండ్లాడు; గ్రుక్క-తిల్లు عمتع బెదరు, గ్రుక్కదలు = మిక్కిలిక దలు, చటులువిడు=మొక్క నైూవు, చిట్టాడు = సంచరించు, చిఱ్ఱలు వైుడుచు E సంభ్రమించు, చుఱువుచ్చు, చుట్టుకొను 二 కాల్చు, చెంగలించు = అతిశయించు, చెవిచ్చ = సమస్కరించు, చౌకళించు = నాలుగు కాళ్లు వైకె_త్తి నాఁటు, జవిQరిOచు = విదృంభించు, రవణిJచు = |ప్రువ_ల్లఁ జేయు, కావించు, రవణిల్లు = ప్రవర్తిల్లు, ఒప్ప, డిందు పడు = అడఁగు, శమించు, సవూధానపెడు, బొకా ము సొ చ్చు = అంతరాళమునఁ జేరు, తక్కొను = పూనుకొను, తని వైూవు (-సను) = తృప్తిపడు, తుఱఁగ లించు, తుఱఁగలిగొను - ప్రకాశించు, ఆతిశయించు, తూలపోవు = చిన్న పోవు, లో ఆగు = విడుచు, తొఱఁగు సొచ్చు (- నైూవు) = తిప్పించుకొనిపోవు, తోఁతెంచు = కనఁబడు, ఉదయించు, ప్రత్యకీనుగు, వచ్చు, దు వాళించు = పరుగెత్తు, దెప్పరిల్లు = ఆపదపడు, దైవాఱు = అతిశయించు, దొందడించు = సందడిపడు, దొరఁకొను = యత్నించు, మొదలుకొను, దొరకువడు = చిక్కు కొను, దొరకొను = లభించు, ననుపువడు = వింటు చేయు, నింగివడు = అస్తమించు, నినుపారు = నిండు, నూలుకను, ను ల్కొను = ఒప్పకొను, కుదురుకొను, చక్క_cబడు, పురికోను, నెక్కొను, నెలకొను = పాదుకొను, నెప్పరించు = పూదలించు, నెప్పకొను = పాదుకోను, నెఱపడు = సిద్ధించు, నేటించు, నేటుకొను = దృఢపడు, నేటు సేయు = నిశ్చయపఱుచు, నేలకుఁ గోలకుఁ దెచ్చు = క్రిందుమికాదు చేయు, నె డుకొట్టు = మిణకరించు, పనివిను= ఆజ్ఞావశ వర్తియగు, పనుగొను = గట్టిపడు,పెరిగొు = బౌరుతీరు, పరిఢవించు = పృవ_ర్తిల్లఁ జేయు, నడవు, అతిక్రమించు, ధరించు; పరిఢవిల్లు (-ంచు)=ప్రవ ارتبا ارسبا ర్తిల్లు, నడచు, అతిశయిల్లు, పఱిగొను = అపహరించు, పఱి నైూవు = కొల్ల

  • CT۲ نگـسے

నైూవు, నశించు, పలాములు చేయు = పాడుచేయు, పసగరగొను = పీడించు, పిరువీఁకులాడు = పెనఁగులాడు, పిరువీఁకు సేయు = పిఁకులాడు, బాధించు, పిఱుఁ దుకొను, పిఱుతివియు (-చు), పిఱుదీయు, పిఱువడు (-వెట్టు, - నైూవు, -సను)= వెనుకకుపోవు, పిలుకువూరు (-ex) 盏 చచ్చు, పిలుకుమార్చు (-ల్చు) = చంపు;