పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/454

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


Ꮡ? ○ _ só x *) *Ꮿ 廳 so ధి لسبا ము ", , R^n يعد • * § * ९ १ *イヘ fix * * ふ'Y */く { یم اینII, 24 వూటగొసమి; 20 ఐ", గిలక, భీష్మ II 11. [[f. ) I 8. చి, క్కు. న , గో V. 27 కే, _:గుదియ, - :81 ఫిyరుగడఁక; కర్ణ . I 84. ఏ, పుల్చి; II, 190. ఊ, బుదలిన్చ, | | | 104. . 4 شمے బలంబుదలిన్స 208. , తిగిరి, 219. నా, యగల్పి ; 21, ) ; ^ — * శల్య, II, 217 ఒ, వ్వల్పి, 38: ఏ, సుని ప, సౌ, I. ఉఫోను , బుదల ప; 89 లౌ, లి బొ, శా - II, 57 భగ , బుగాలని, || 212. చేr, 3^ ) ; 21 సే ) , I\'. 109. నూ, ,నల్స, VI 101 నైూ లే, శ్వే ! ! బౌధితు , సిగి, I 25. నల(య ), బుధ గ్ర, I V 2t) 23δ5, Φλ δ)λ; Θκο. ΙΙ, 1ყs & ఆశ్రీ I. 15 '. }, డు -Tలు) సు నిర్వ శ్రీవెంసాగుట, 2గ, పగనుట, V 181 మి", సగినిన; మొు , పుగినుచు VI. 16 ని ) శాగ్గసు , డుగ బు, 130 తా, నుదొలఁగి; VII. 67 స్త్రా, ప ,VIII 112. భౌష్సనా - ^ శిలుకొన్ని زن را رع 。 ン。 öyーヘ)等、Y)o)下さ כי ה^S :X אי ייאס ר. סה "تعميمه నిరా. I-1:30 ఒ ,ు?\ శ. కర్ణ III. 298 ఒశు^:గు, న్వి IV. 30. ఓ ), డుదల )ప)లు, (111) కొన్ని యవ్యయములనై విరా. I 10 ఓ , శ్రీ ది సగు దాని V 234. ఒ౧, శ్రీ'సను!); గోణ. IV. 35 గ్రెటుదుని మొు యౌ శ్రీ VI. 7). నిర్వ, IV. 7 €3, 339^, స్వి. V. e.) )רא 8. ఇ, మైదప బు. Cr) (iv) కొన్ని కయల నె سسسQ ( یا గా తి 1!I. 212 లే, దువలఁప; నిర్వి \1 లే, గు) దా. ^స:దనా దేశము రానిచోట్లు, () క్ష్వార్థ నులవై అ). VII. 271 ను^్న), బై పోయెడు, విూ [[I. 202. పెల్సనా, ర్చి తినుధ బు విరా. IV 131 నా, ఆప్తుడే యొు, శిర్యో [| 69 ಐ.೩ರಿಣತಿ, 237. ఐక డచన్న); g50 వ చేసి ని; III 80 Y చ్చితిగి D, IV. :). ఐ 3న రార :نذ II. 95 ను, క్కె-విలుపు, 138. ఏచి )ు. గో. I, 164 తోడై తన; III. 261 సెమ్మై చె; V. 12 ఐ గోఁచి,ు, 166 ఐపృవీ I. 326. ుచను దెంచే; [[. 108. ఐ3)ువు ?\; 2). నిఖోఁచిన; III :1 చె సి తనుపు; స్త్రీ, 11 147 జిగియా, లిచె, శాం II. 32 ఐతే లె , 5. SS గ్స్, "లN ; \, 18, 571 ఐతోచ , ను 1 27 ఐ తెగి ; IV, 291 కో, రితన ; V, 62 ఐచవి ; అశ్వ I. 150. కుడి, చ్యి