పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/453

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


394 é3 ○ భా షా చ రి , త, ము لسنا رق గదూం' ఆనునట్టి రూపనులుగో నర్థానుస్వారోచ్చారణము కొన్ని వుండలను)ల వాడుకలో వినr్పడును. కొన్నిట వినఁబడదు. గ స డ ద వా దేశము. గ స డ ద నా దేశమునుగూర్చి eూ కణికు లనేకను తనులను వెల్లడించి నాగారు. “ఆత్మాస్మచ్ఛబ్దనుల గప్పఁ గేనలప్రధమా విభ_వైఁ గచటతప లకు గసడదస లగును. వికృతి శబ్దమునకుఁ బరముందుండు సంస్కృతపరుషము లకు గసడదవలు రావు; ద్వంద్వ సవూసను నందు పదముకు రైుఁ బరనుmున పరుఘములకు గ స డ ద వలు సచ్చును—ఆంధ్రుచింతానుణి. “ప్రధమాం తమువిూఁ దను, కాకున్లు, సంబోధనము, అన్యయములందును, గర్శధాగయను సంగును, అచేతనార్ధక శబ్దములవిూదను వచ్చుపరుషసులకు గ స డ ద నలు నైకల్పికనుగా నగును."—అధర్వణుడు. ‘సుస్కృతసమశబ్లాది సకారము నకు ప్రధనువై న గ్రాగ్రను గలుగును; ప్రాసయుదు ^ లు గడు; యత్రియందు వికల్పను'-అనికొందఱు. యతిప్రాసముల రె టి యుండును ':' గ్రాగనునకు నకారము వికల్పముగా నచ్చును, ఆునికో"ుదఱు “యతియందు తప్పకవచ్చు' సని కొందఱు; “అంతిటను తప్పకనచ్చు' నని మఱికొుడు. “ద్వంద్వసమాస వుందు తప్పఁ దక్కిన సవూసనులుదు సరుషములు గ స డ ద నలు కావు; ప్రుధనుకంటెఁ బరములగు పరుపునులు వికల్పముగా గ స డ ద నలు కావు'. హరికవి. “ద్వంద్వసమాసనులందు పదముక) కెుఁ బరవుయిన పరుపనులకు చావిడభాషలయం దన్నియెడల గ స డ ద నా దేశనుగును, తత్పురుష సనూ సములందు గ్రాదు' _ కౌలు వెలు. ്റ రెండచ్చులకు మధ్యమునఁ బడిన పరుపును సరళవుగుట ద్రావిడ ਨ੍ਹਾਂ సంప్రదాయను కావున ద్వంద్వ సవూసను) వర్ష రస పువులు సహజ ముగ గసడగవ లగుననియుఁ, దత్పురుస స నూసను) సుగు మొదటి 3 పదము సర్థసు రెండవ పదములలోనికి సంక్రమి చు చున్నది గావున దమిళమునఁ బరుషనుసకు ద్విత్వను కలుగుటయు, నితగ ద్రావిడ భాషలయందు కేవల పరుషము నిలుచుటయు సంభవించుచున్నదనియు కాల్లువెల్లు సభిప్రాయము. వై యభిప్రాయములను విమర్శింపక పూర్వ విూవిషయమునఁ ○ నూణికులగు నన్నయ, తిక్కన, యెవ్రే, గడల గ్రంధములుగు పద్యనుల పాసస్థానములలో గసడగ నా దేశమునకు సంబంధించిన విసియను లీక్రింద బొందుపఱుపఁ బడినవి. () ప్రధమమి" (ది గసడదవా దేశను. ఆది. VI. 204. చేసవురికొనుచు; విరా. IV; 80. నే, ర్పుగలదె 8. 1. 148. శ్రీవాలింపంగ; II, 248. వేపోసిన; 810. కల్పకంబుగరము;