పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/389

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


$38 ఆ 0 ధ్ర భాషా చరిత్ర ము (ఆ) సంధి కలుగనందు కదాహరణములు : సవ్వ ఊవరీల్ల, సవ్వఉప్పరిల్ల =సర్వోత్పతిత ; పఢవు-సమయ-ఉవసంత= ప్రథను సనుయోపశాంత కక్కోల.ఉసీర ; ఆయరియ-ఊవ్యయ-ఆన్హార్యో పాథ్యాయ ; హెట్టుమ-ఊవరీను } వాయ-ఫుణ - ఉదహి - వాతఫునోదధి ; కంఠను త్త.ఊరస్థ - కంఠసూతోరస్థ; అప్ప-ఉదయ - అల్పోదక ; దీవ-దిసా ఉదహీణప్ = ద్వీప-ది-గుదధీనామ్ ; మహా-ఉదగ - మహోదక ! ఈ ఈమిగ. ఉసభ = ఈహానుృగర్ఘభ ; ఖగ్గ-ఊసభ = ఖడ్లర్షభ ; జైననుహా, పవయణఉవఫూయగ = ప్రవచనోప ఫూతక; సంజవు-ఉవఫూయ = సంయ మోపభూత; శౌర, వసంత-ఉస్ల్సవ - ఉవాఅణ - వసంతోత్స వైూపాయన ; విసజ్జఅ-ఇసి. ,'విసర్జితర్జీ তে"s یتی (ین کم هج (3) సంధియందు పరస్వరము నిలుచుట కుదాహరణములు : నుపు. అప, గఇంద = గజేంద్ర ; అప, గఇందఱ ; శౌర, అప. ణరింద . NOK. ෆැව්oඝ = నరేంద్రు; అర్థమా, శౌర, వూగ. వుహింద = మహేంద్ర, అగ్లవూ ; జై , శౌర, దేవింద = దేవేంద, అర్హనూ ; జై , వుప8 ; జై; س---3 (ریا سسسه 4. q) اسسسها o f - --S - o "ర, జిణింద = జినేం, ద ; అర్థ జోయ్సింద gunun జ్యోతి పెంద్రు; శౌర; ليبيا నుఇంద = మృగేంద్ర, ; జై, మహా, వుఇందజాల = మాయేంద్రుణాల , అర్థ నూ, ఎగిందియ = ఏకేంద్రియ అర్థమా, సోఇందియ, మాణిందియ; జబ్బందియ, ఫాసిందియ = శ్రోత్రేంద్రియ, ప్రూణేంద్రియ, జిహ్వేం ద్రియ, స్పర్శేంద్రియ එෆ්. ඹ්ටයිෂ් - జిహ్వేంద్రియ ; ముహశీ, తద్దిఅ సిందు - తద్దివ సేందు; తిఅసీస = త్రిదశేళ ; జై. మహా. నా ఈసర - రాజే శ్వర ; 寄°3. పవ్వదీసర = పర్వతేశ్వర ; మహా, కుప్పల = కర్ణోత్పల ; ఆర్థనూ జై మహా, నీలుప్పల = నీలోత్పల ; శౌర, ణీలుప్పల ; నూగ ణహుప్పల = నఖోత్పల ; మహా, ఖందువ -: స్కంధోశ్లే ప ; తామ్రుశాస సము : పాతువ = పాదో క్షేప ; అర్థమా, గంధద్ధయ అప. గంధద్ధుల = గంధోర్టుత : డై మహా రయణుల = రత్నోజ్జ్వల ; శౌర, ముదమారు దువ్వెల్లిద = మందమారు తోద్వేలిత ; పవ్వదుమ్లాలిద = పర్వత్తోస్తులిత ; వూX. శవ్వుయ్యాణ - సర్వోద్యాన ; వుహ. కణిసాస = కృతో చ్ఛా Sస ; లీధూస - లీథోష ; గమణూసుఅ = గమనోత్సుక ; అర్థమా, ఏగూణ = ఏకోన ; పంచూణ = పంచోన ; దేసూణ ; భాగూణ ; కోసూణ ; మహా, గామూసవ = గ్రామోత్సవ ; మహా ; _. మహ8 ; శౌర. ముహూసవ - మహోత్సవ, శౌర, వసంతూసవ - వసంతోత్సవ ; అర్థమా. ఉత్తమిడ్జి = ಡೆವಿಡ್ಡಿ; మహిడ్డి; మహి راپه وه - پس ؛ مقه - په ؛ هوه