పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/390

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స 0 ధి - ప క ర ణ ము. 829 డ్డియ , జై, మహా, విశేనువఓగో = విశేషోపయోగ ; అవంతీ : అదుఇఅ - G Gصمس GᎮ అధిత,

  • 3. వృద్ధి సంధి.

ప్రాకృతమున వృద్ధిసంధి "కానేకాదు, పరరూపసంధి యే యగును, ఉదాహరణములు : (అ) గా మేణి = గ్రాము + ఏణి ; మహా, ణ వేలా = నవ + ఏలా ; అవలంబిదే రావణహస్థ = అవలంబి తైరావణహ_స్థ ; శిలాద లెక - దేస = శిలా తలైక దేశ ; కరుణెక్క_మణ = కర్యుడై కమనస్ ; నుహా, కుసుమొర్థఅ - కుసు వూవస్తృత ; పఢమోసరిఅ = పఢమ + ఓసరిఅ = ప్రధమాపసృత ; బాహో జల + ఓలి = జలా Θ = వలి ; వణాలి - వణ + ఓలి - వనావలి ; పహణోలి = పహ8 + ఓలి - ప్రభా వలి ; అర్తమూ ; జె , వుహశీ. ఉదబల్ల = ఉదఅ + ఒల్ల = ఉదక + ఒల = * Ф ـــــــــــــه )Y"כ (Y) Chr) ఉద , ; అర్తమూ, ఉదఉల = ఉదఅ + ఉల్ల = ఉదక + ఉల్ల ; అగ్రనూ, Ф c^ Cr) (Y) Ф ارت یا వాసేణాల్ల = వా సేణ + ఒల్ల = వర్రేణ + ఒల్ల ; అర్థమా. నూలోహడ _ మూలా + ఓహడ = మాలా + అవహృత ; మట్టిఓల్చిత్త = మట్టిఆ + ఓలి_త్త = సంఠాణా సప్పిణి = సంఠాన + ఓసప్పిణి = సంస్థాన + అవసర్పిణి ; శౌర, గుడో దన - గుడౌదన ; వసంతో దార = వసంత + ఓదార = వసంతావతార ; కర రుహణా రంప - కరరహ + ఓరంప. (ఆ) పరరూప సంధి కానప్పడు రెండచ్చులును ప్రత్యేకముగ నిలు చును. ఉదాహరణములు : నుప-8. వాఅందోలణ - ఓణవి ఆ = వాతాందోల O 6. كمه كمه ■ סד నావనమిత ; అర్థమా, ఖుడ్డగ - ఏ గావలి = కుద్రుకైకె వలి ; విప్పహా స - స ._ جمعیت 源 曬 ുബ به بیمامه همه ప్రుహాజితావలంబ ;恩· వుప8. సభా - ఓ వాస = సభా 蠱 گیسه so ☾ ۹۵ گی ఫుల్లేలా = ఫుల్ల + ఏలా ; ఉండి ఎక్కపాస = ఉర్ఖండితైక పార్శ్వ శౌర. ఇయ - ఓలంబ = వి * Soর্ম, 4. యగా దేశ సంధి. ప్రాకృతమున యణా దేశసంధి రాదు. సంస్కృతములోనే సంధి గలిగి ప్రాకృతమున వూఱన రూపములు వివిధ వికారములతోఁ గనఁబడును. ఉదా హరణములు : (e) అచ్చులు ప్రత్యేకముగా నిలుచుటకు : వుప-శీ, aహ ప్పహావలి అరుణ = నఖప్రభావల్యరుణ రత్తిఅంధఅ = రాత్ర్యంధక ; సంరూ - వహు - అవఊఢ - సంధ్యావధ్వనగూఢ ; అర్థవూ 42