పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ క ట రే ఫ ము. తమి. పిఱక్క- ; పఱప్ప పేలప్ప } వూ, నెలచు, వెఱఁగు.) X _ Sv?... II. X పిటిఁది - సెృ. II. 80. • ప్రావైూవు - పూ. VI. 165. పిఱిసను. ఱు -, ఆర. VI. 827. x ఱుతివియు – శేష. V; య. III. x పిఱుదీయు - వును. III. x పిఱుసను - బ. 70, 171.

  • పిఱుఁదు . ఆ. VI; నృ: II. 75, కు, II. 95; తి; రా. ఆర. కాం. I; ఉ. హరి. III. (రూ, పిజ్ఞ - కన్న, పితె; తమి. పుఱ; వుళి. పూనల్, పూఱ (- అు); ను పోరా. పురా.) ద. ఇం. శా. 591. పిఱును - ఉ. హరి. II; హరిశ్చ. IV

చినుఁగు (కన్న పీల్; పీఱు తమి. పీఱు).

  • పుఱియ - ఉ. హరి. II. (రూ. V పుట్టియ, V పు)

+ పుఱుడు, (రూ. పూతేడు - కన్న. పుఱు లె.) O

పుత్పాయుధం - 928.

+ పుణ్ణి - ఎడను (కిన్న పూజ తమి. పుఱ = వెనుక). V పుఱ్ఱ - కన్న, இe.

పులుకట్టి - 1228.
పెంజెఱువు - 1816. ; పెండ్లితఱ = ఒక గ్రామము 1285.

267 పెనుంబ_ణ్ణి - IV. 1032. పెలలి. వె . అన్యము — €8. II. حسنگ 67; e3. VIII. 115: Šo. I. 518. 23. 221. (కస్న, పెఱ; తమి. నుళ. పిఱ;శ. ర. 'ఇట్లు పెఱ, చెఱ, ఇత్యాద్య ‘ਚੰ੪ శబ్దంబులందు శకట రేఫము కనఁ బడుచుండఁగా చిన్నయసూరిగారు శకట రేఫము తత్సము తద్భవంబులందు లేదు' అని చెప్పటకు అభివ్రాయ మేమోగా తెలిసినది కాదు.) X వెబ్ర97గాయ కుత్సితుఁడు - §τΓ•o. III. մի սի

X పెఱవుగఁడు - చంద్ర. սի- వెఱలివాయుందొు-VI. 635. పెఱిక - తి. అశ్వ. III. పెఱికి సెట్లు - బ. 48 ; ప. 406. / పెఱికాటము. X పెఱికి - పూ V. 209; కు, II,727. పెఱుక - 11:51, 1269. * పెఱుకు = పీఁకు - తి; సభా. I. చంద్రాం. II; రా. బాలకాం. X పెఱుగుఁడు - బ. 222.

  • వెఱుగు - ఎదుగు; ఆ. VI; * 8. కర్ణ I} = కవియు. (కన్న వెతె; తమి. పిఱంగు, పితై, ముళ. పితె) -

سG

VI. 584. పిఱుసనిపోవు.

వెఱ్క--(సౌంటి వెఱ్క-, పసపుO బెఱ్క-, ఉల్లి వెఱ్క-, బెల్లపుంబెఱ్క-- VI, 688; పోంక వెఱ్క - 1147).

వెలుకుఱు - ఖి, స, I. *.