పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


248 ఆ 0 ధ్ర భాషా చ రీ త్ర ము + పేజ9ు = గడ్డకట్టు - (కన్న $ బిఱసు. వెట్, హెఱు; తమి. ఉతై నుళ.పిరి). /- బి టౌన.

పేఱు - హారము, వూల (ద, బికీన - చంద్రా, ఇం. శా. v. 1228). బిణీలున - చంద్ర.

X పేఱుచు - ప. 352 (#. ర. లో + బిఱుగాలి - చూ, ဇီးပဲ့ညွှ. పేరుచు' క్రిందనిచ్చిన ప్రయోగములు బిఅబిజ్ఞ - ఆము. VI ప్రాసేతరస్థలములందలివి.-కన్న పేఱు). బిఱుసు - కళె", VIII. V వైజాఱు - (హిం. వై జార్ ) w/ ဇိပဲင္လ. ; పొదఱువాడ - 1199. బిజ్ఞబిగియు – sv$. VII. ; పొద తే - ఒక పేరు - IV. 87. బిజ్జు - భో. IV. (కన్న బిజి, పామ్రడు _ xూను, ఆర. IT, పండి.V. బిఱు; తమి. విఱ, విటీ, విజై; వు. పొఱయు - నృ. v. 77; లక్ష్మీ. వికె) v; కన్న. తమి. నుళ. పొట్. (రూ. V బీఱ - ఒకతీఁగ. పొరయు . భీ. VI; తి. శాం. III) V బీఱు = వ్యర్థము. r పొత్రిపుచ్చు.తి.ద్రో, I*('రి' గ భీమవడు - ఉ. II. *. అని పాసస్థానములందున్నది). . బీఱువాఱు - తి. అశ్వ, I. r పొఱి నైూవు. అు నెూవు-తి. విరా.III (కన్న, పోల9ఁడు. రూ. / పోత్రిగాడు. బీజ్, బీఱు; తమి. వీజు) V పోటి. బుఱటకొమ్ము அ_. చంద్ర. ; ప్రాంబత్తి - 1150. బుజ్జటకొమ్ము - వైజ. : Uపేంపత్తి - 1151. బుఱుజులు (హిం. బుర్ట్) Uపేతేచు. బుజ్జ 39. భీష్మ II. (కన్న, బుఱడె, బgూe9ు (హిం. బజార్ ). బుఱుడి, బుఱుడు.) బఱటు = గోఁకు; భో. VI *; తి. X బుఱ్ఱముక్కు- - భల్లా, IV. ఉద్యో. III* v7 ဃဗွီ = తఱుపావు. + బఱడు. కన్న, పఱ టె. బుజ్జు-హరిశ్చ. I. יש. (కన్న,బుట్ .) .1241 - బైతెడి = ఒక పేరు ; .وعل2 وeن2 * + బటి - (కన్న బఱు). బొఱయ - చూ, బుజ్జ; පක්‍ෂ. vᎢ ಬ. I; అచ్చ. 8 هـي نة. TSPO. అచ్చ, యు. X బిట్టఱు - నృ. 1. 91; కు, II, కాం. (రూ. బొజ్జె) 509; 8. బొజ్జ -o బొజ్జకడుపు. చూ, బు 曾 + బిజ(ర)డ - కన్న, బిజ(ర) డె. నీలా, I. బిఱబిఱ - చంద్ర, : మదిచాంగలమట్టి, 1518.