పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/307

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


заé e3 رکن ہ భౌ షా చ రీ త్ర ము (South Indian Inscriptions) scor- సంపుటములలోని శాసనసంఖ్య యునియుఁ దెలియవలెను. శకట రేఫముగల పదముల పట్టిక అంకకాఱ - 1115, 1180, 1181, 1182, 1138, 1163 ; IV. 717,

  • అందఱు. పూ. II. 67; పూ III. 202 : తి; - 1268 (కన్న అనిబర్ ; తమి. అనైవర్ ; చూ. కన్న అనితు; తమి. అనైత్తు ; ჯ$აზ. అత్రయం),

e.9O&Toeso - e3. V. 168. .170 .I . تمتع : 20 .TV وع- وبعككoروع అంపఱు = ఓపు. అక్కఱ - ఆర. VII. 343,367; é VIII. 6; (కన్న, سي ك9عeوي )-eردھ - ಪ.) + అడఱు- 1132. § అద్దిఱ. / అe9 = గది. రూ. అజ్జ ಅಟಿ (ರ್ಶೆ)- ಆಕಿ, VII, 188; ಬ. 81,100 ; ప. 77, 216, + అఱ (కొనక)- కు II. 441.

  • అఱ (చేయి, మొద.). పూ.IX. 128 ; తి; ప. 132; 287, 258 : బ 160, 200; అజ9 = సగము - ఆ. III, 12; e8. II. 185 ; &. VII. 87.

+ అఆగంభం IV. 797, + అeశిదీపము - 1185. అఱపొఱడు - ఆర. II. + అeవూనిక - 1155. అటe మూఁతయిల్లు. ༣ ཨ ། peșă & á。 ᏆᏙ, 幕

  • అఱకడ - ఆ. VI. 114, 160 ; $To. VII. 105 ; 9.

అఱకడము - 3 : I. * అఱకను. రూ. అఱుకువ, ఉ. IV. 83-o. అణ్ణియము. &v. అత్తైము. అఱకమ్ముట. అఱగొండితనము . భల్లా V. * అఱగొడ్డియము,రూ.అఱగొడ్డెము. * అఱ గొఱ - ప. 260 ; భీ. II. అలలిచు_ఆర. II, III ; ఆర III. 153 ; 8; oro$-•. II (అను ప్రా, సము) (కన్న, అఱ (కి)చు). అeలిబాత్రి = దుష్టుఁడు - పూ. V. 242 ; šo. I. 880. అeకింటులు. అఱటులు. అఆడా - భాను. IV, • ; (రూ. అఱడు.) అఱప - బ. 220. అఱపు అఱపుకొనుట = దక్కి_Oచు కొనుట. అఱవుర. - తి. నిరQ. IX; వి. క్ర . III. s رت“ د అఱవురిక, وoeكة وeكع : $ అఱము,

  • .ಸ?) అతివ - తీ. విరా. t( (نیخ

|ఆను. V. * (రూ, నఆవ, ఆజ్ఞ.