పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


220 ఆ O ధ్రు భాషా చరిత్ర ము విr. పూందోంట (శా. శ 1186). С Бо ుంపల్లి (శా. 3. 1220). (ప)

  • అచ్చఁపు (నృసిం. 1, 67) , కాఁప) (పెంచ. Šo. IV , & So. శా W. 65 ; శా శ. 104:3, 1050, 107:2, 1481) ; కాఁపురము (సెంచ. వేం. IV) ; చేఁపు (చెన్న IV ) ; తెలఁపు (ఉద్యో, 1 ); తీఁపురము (ుOచ. వేం. IV); బ్రోంపు (ন্ত శ. 1:07, 1819); దాఁపురము (పంచ ੇ0. IV.) పోఁప) చెన్న, IV ) ; మూఁు) (హిరి. పూ \I. 180)

C ASYo ఆఁబ్రొత్రు (పండి . 390 , o. 5. 1135) , పూఁబ^^ (3. I.) యేంభది (శా. శ. 1285) ; యే భయి (సి ఇు. శా. \, 76) , యేంభయను (శా. శ. 1172) ; యేంభ నీను (శా. శ. 1172) వే_ ప్రయోగములను ಬ! మోగా యూ పనసులతో సంబంధించిన వుఱికొన్ని పదములందును నర్థానున్వార ను Dడవి లెనని నిర్ణయింపనిచ్చును. కాని, వాని యారూపనులకు ?ు వూణనులు దొరక లేదని X హి ); 亨 البا گیر المفا వలెను. అcట, అజ్ఞాఁకలి; అలఁళీ; ఆకట్టు ; ఆకతాళ్లు, 8(షి సడు, 3^క పెను. Ovo S.) ఆఁచికొను, ఆడంగి, ఆడది,—ఆడి, ఆడుకిట్ట (–కూతురు, —తోడు, పడుచు, - సాస, —పుట్టువు—బిడ్ల) ఆ ధుది , ఆ(దోs (-పాటు) , ఆఁప), ఆ(బసి, ఇఁగ, ఈఁదులాడు, ఉ" (క, 6āకంచు, శౌఁకుని, Hāఁకువగు, ఉర(కొట్లు, ఊఁ7గాడు, ఉఁట, ఉ(త్రిము, 6ā(పు, ఊ(పురను, ఎడతాకు, ᏬᎩ ఎరఁగుడు, ఎలుఁగించు, ఎస గు, ఏకిరి, ఎఁకాగు, ఏనుగు, ఏఁబండు, ఏఁబది, ఏఁబలము, ఏసరేఁగు, ఔకాపు, కముఁజు, కి నచు, కలఁత, లఁ కులు, కలఁగు, కలఁచు, కలఁత, కొ(గుడు, కాఁడ, కౌఁడి, కాఁపడము, కౌఁపుడు, కాఁపురము, కా(పురించు, కూకరించు, కూ(తి, కై చాఁపులు, కైసేఁత, కొఱఁకులు, కొలఁకులు, కోఁత్రి, "గిలించు (-ంత; Oప); బ్రౌ(జు, కాఁక, కాఁగు, కాఁగుడు, క్రాచు གད། క్రేటుకొను, Aঠে, XPeacks, గవఁకులు, గాఁడి, గాడిగడుగ, గోతి, గాడు. గూఁడు, గూఁడుబండి, గోగులు, చెన్నఁగి, చేపుడు, చాఁగిలింత, చాఁగిల్లు, చివ్వఁగి, చెరప, చేత్రాడు, చాఁచు, చుఁడి, చుఁడు, దాఁగనమ్రుచ్చులు, దాఁగిలి మూఁతలు