పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/282

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


అ రా ను స్వార ము. 221 Q (一 ను చ్చులు), డౌఁగుడుమూతలు, దాఁ గురించు (-త), దౌరాఁగురు మూఁతలు, డౌ(పు, తలచు, తి)పోత, తాrకుడు, తాఁకుదల, తలా(పి, తలఁపి, తాబేలు, తీడిరించు, తురిగలి, తూఁటరి, తూఁటు, పూఁటి ဏာ ... , च* Y-8 గ్రూర, ఫ్రోునుఁగు, త్ర"డకు, ঠে”e). So 3, తోట "కాపు, తే-ు. ် eటకూర, Ն. ζ5 οςλέ):5οσocέρχο ( - మ్రు చ్చులు), దాఁగురించు ( - ౧త), దాఁగు "g * شیری مجتبی یابی عي రునూ (తలు, దాఁ భ, దాఁపగము, దౌఁపరించు, దూఁకలి, దూఁకు, దూఁ కొను, దూకుడు, దూఁట, దూ( ), దూఁటు"ను, దూఁచి, దేకు, దొరకు సన్నాసి, నలఁక, K లఁగడ, నలుఁగుడు నాంగెలు, నాగేలు, నాయఁక వాడి, భోఁటీఁడు, (कँ (ప), దాఁక, బాఁకొను, దాఁగనమ) ಏುಲು, ‘ئے ۔ء جیسی S_ .- ماتية *<Amsms 粤 ,--- ===== امیری ని గు, నెదిలిఁసలు, నెల:త, నెల 1ుక, నే శెల , నేఁతరి, నోచు,నోఁత, పడఁతి, పరిఁ cr) گیری يتسيوسيختنقية \ * പ് .یےC ༣ -گئی۔ می- ہمہ حی ~ S లేు, " లుగా(డి, సాత, ' త్రు, నాగ ప ( Fము), }-స గు, పిరువీఁకు, పేఁకు, سه هه ۰ :- : ~ گي * میر _ كل سه مــ T వీక్, పీచను, పునుఁగు, పులు"ు, పూ టకూళ్లి, పూr పు, బౌఁపత, బౌఁపK, {ъ. चकी تـ منير -Ջ - مس - - اهمیه –S ** బౌ(పెడికము, పేr ఠ మేటు, మే 7 - , సే డ, సే డు, పేట సుJ. పేర 2ూలు, పొల, పొల-తుక, ‘ూ త, బాr", , బాపు, -సా, కుడు, బెళకు, బెళగు, బోఁక, బోఁ , వుల( \, నుడక, నుడచు, వుడ్వతి, ను (తిుక, నుడుఁచు, వుణఁగు, ను , (గు, నునుఁగు, మఱఁదలు, వులఁపు, నుసఁగు, వూఁగు, వూఁటి Oగ, సూ ( "వుణఁ^ు, మి. శుఁగు, నిు ~ు(^ు, మిణుఁగుఱు, ఏూఁదు, సుక్కడ, మూఁతి, మూఁపుము, మెలఁగు, మెలఁచు, మెలఁతుక, మేఁత, మోచేయి, మోతి, వెూ, రేNు డు, కేకును, రేచు, గోఁజుడు, లాఁ N), ల్వాగించు, లాఁు, లాఁS, లూ(\, లాఁపు, లోఁకున, లోఁగడ, లోఁగలి, లోఁగిలి, లోఁబు, వణకు, ని (3, నలఁకువు, వాఁత, వాఁపు, వెడఁద, వెరఁగు, వెఱఁగు, వేఁతి, వేగ, వేఁటరి, వేఁు, వేఁపుడు, వేసఁగి, వేఁబొక, వా,ఁత, ఁపుడు, כר ($ శ్రీ సె (పు, وح ᏑᏇ O Qمسس , ਡੰ المسببا సోఁకుగ్గు, പ് ባን 父 * .=് جمیر )- به جه ఈ క్రింది ుదనులలో శబ్ద త్నాకరము నరసున్న చేర్పఁబడినది. ౧దుఁ జాలా పదములకుఁ బ్రయోయి వీఁబడలేదు. ఇచ్చిని ప్రయోగములు సస్థానివుంను లేపైు; గణములచే నిర్ణయింపఁ దగినవి కావు. ලී رد ن) ت అడఁకువ, ఆడ గారు, అహింగు, ఆ డఁచు, ఆనఁటి, అరటి, అరగూఁడు, అలందు, ఆలుఁగు, ఆఁగాక్ష , ఈఁకి , ఈఁ జేటి, ఈ టియ, ఈఁ లేు, ఈఁద, ఈఁదరి, ఈ దాడు, ఊఁ్చ, ఊఁచి బియ్యము, ఉ(చముట్టు, ఉరద, ఉదర, ఉఁదువత్తి, ఉఁదు వెండి, ఎఱఁగు, ఎఱుఁగు, ఎలుఁగు, ఎల్లాఁపి, ఏఁ జెల్ల, ఏఁడికోల, ఏఁడుడి, ఏఁదరి, ఓఁక, ఓక్షలివె, బౌఁగు, కణఁకు, కణuగు, కణఁ జము, కణఁజు, కణఁత, కణఁతి, కలుఁగు, క్షలుఁజు, కాఁచి, గౌఁ దారి, కౌఁదారి