పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/550

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నుయ్యెల నూపరాదొ జలమొక్క వనంటెడు తేరరాదొ లే

దెయ్యెడ నిట్టిదంచు గణియించు గరాసయి తోడి కోడలిన్.

         *

సీ. చెదపుర్వు గమి గ్రసించిన కప్పునుండి యౌ

పాసనానల ధూమవటలి వెడల

ముంజూరిలకు వంగిపోవుట లోనికి

వచ్చి యేగెడు వారు వంగిమసల

గోడలమాఱు నాల్గుదెసల నిల్పిన

కంపపెందడుకలు గాలి గదల

నుసిరాలి లోపలి వస మాసి నిట్టరా

డొకప్రక్క కొక్కింత యొదిగియుండ

గోమయ విలేపనంబు మ్రుగ్గులునుమాత్ర

మమర దారిద్ర్యదేవి విహారసౌధ

మనదగిన వర్షగురు ప్రాతయాకుటిల్లు

లోచనంబుల కెదురుగా గోచరింప,

      *

ఈతీరైన సాధుప్రౌడశయ్యలో శాస్త్రులుగారు "శంకరవిజయము" మహాప్రబంధముగా నంతరించిరి. ఆకృతి శాశ్వతముగానుండుటకు జాలియున్నది. మహాకవితా పట్టము శంకర విజయమువలన శాస్త్రులుగారికి లభించుచున్న దనుటలో విప్రతివన్ను లుండరు. వారు రచించుచున్న 'విద్యారణ్య చరిత్ర' తెలుగు కవితాశాఖకు కైనేత కాగలయది. ఆస్తిక బుద్ధి సంపన్నులు, వ్యుత్పన్నులునైన సూర్యనారాయణశాస్త్రి గారు తీసికొన్న యితివృత్తములన్నియు సుపవిత్రములై యుండుట సుప్రశంసార్హమైన విషయము.

           __________________