పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/455

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వాక్కునకు సహజగుణము. వీరివ్యాసములకు ఇదియే ప్రథమాలంకారము. రెండవది శైలి..."ఇత్యాదిగా బ్రశంస చేసినారు.


ఉచితనియమనిబద్ధమయిన రెడ్డిగారి వచనశైలిలో మాధుర్య రేఖలు తఱచుగా నగపడుచుండుననుటలో నెవ్వరికి సంశయముండదు. ఈవిధముగా విమర్శకులలో, వ్యాసరచయితలలో, కవులలో నొక మంచితావు నేర్పఱచు కొన్న 'కట్టమంచి' రచయిత జీవితమును వేఱొక చూపుతో జూచినచో , ఆయన పెక్కేండ్లు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయోపాధ్యక్షతా పదవి నిస్సామాన్య ప్రతిభతో బరిపాలించి , యిపుడు మైసూరు విశ్వవిద్యాలయమునకు గూడ నదే పదవిలో నుండి సేవ గావించుచున్న మహావ్యక్తి. ఈ రెడ్డివంటి స్వాతంత్ర్య కాంక్షిని తఱచుగా మనము చూడ జాలము. రసలుబ్ధుడైన యీతని సౌహార్దము కొందఱభినవాంధ్రకవులకు మూలశక్తియైనది. రాయప్రోలు - అబ్బూరి - దువ్వూరి - పింగళి - మున్నగువారి యభ్యున్నతి కీయన 'అసరా' మేలయినది. సుప్రసిద్ధ కవులు విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు 'ఋతుసంహార' కావ్యము రామలింగారెడ్డి కంకితము చేసిరి - రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారు కట్టమంచి కవిని గూర్చి యిటు లుట్టంకించిరి.


పిండీ పిండని పాడి యాబొదుగులన్ బింబింప గాదంబినీ

కాండం బుర్వర పచ్చ కోకలను సింగారింప నీవేళ బూ

దండల్ దక్కనుద్వారబంధముల సంధానించి ప్రేమోదయా

ఖండ స్వాగత మిత్తు రాంధ్రు లనురాగస్ఫూర్తి రెడ్డ్యగ్రణీ!


             *

ఆజిన్ మార్మొగమీక, దిగ్విజయ కన్యా కంచుకంబౌ కుసుం

బాజెండా నెగగట్టి వాజ్మయ నరో మాధ్వీ పిపాసారతిన్

మోజుల్ మీఱగ మాయనుంగు దెనుగుం బూదోట బోషించి రే

రాజుల్ తత్ప్రతిభాంక రెడ్డికులధీర ప్రాచురీచ్ఛాయ నీ

తేజోరూపమునందు చూచెదము ప్రీతిన్ రామలింగాగ్రణీ!

             ______________