పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/415

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఉ. రాజులజూచితిన్ సుకవిరాజుల నోర్చితి బేరుమ్రోయ, రా

రాజుల యోలగంబున విరాజిత పండిత సత్కవీంద్ర వి

భ్రాజిత మౌలవీబిరుద పట్టములందితి యూనివర్సిటిన్

దేజముమీఱ సభ్యుడయితిన్ మతబోధకుడైతి గ్రమ్మఱన్.


ఉ. వ్యాసములున్ విమర్శనలు భావకవిత్వ రసైక చారు వి

న్యాసములున్ మతాంతర మహాపరివర్తన తత్త్వ రూపకో

పాననముల్ పురాణములు వ్రాసితి భారతభూమి నే నుప

న్యాసము లిచ్చుచున్ దిరిగినాడను 'ఉమ్రలిషా' కవీంద్రుడన్.


సీ. సాధించితిని యోగసాధనంబులు హిమా

గమ మెక్కి మతిని చక్కాడి యాడి

బోధించితిని జ్ఞాన సాధన క్రమములు

చెవినిల్లుగా జేసి చెప్పి చెప్పి

సవరించితిని పెద్ద సారస్వతంబును

శబ్ద శాస్త్రంబులు చదివిచదివి

చూపించితిని రాజ్యలోపంబు లాంగ్లప్ర

భుత్వంబు ముంగర మోపిమోపి


గీ. ఇప్పుడప్పుడె నలువదియేండ్లపైన

దాటిపోయెను వయసు నీనాటికైన

శాంతి గలుగదు నీకళాధ్వాంతమందు

జీవితము తెన్ను నుడిబోవు నావబోలు.


ఉ. ఏను హిమాలయంబుపయి నెక్కి తపస్యుల జూచి వారి వి

న్నాణములన్ గ్రహించి విజనంబగుచోట రచించినాడ నా

నా నవకావ్య మార్గముల నంతముగా హృదయాంతరంగ వి

జ్ఞానము విశ్వరూపముగ గన్పడు నట్లు దృశంబు మార్చుచున్.

                 _______________________