పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/361

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అవలోకింపుము వత్స ! అల్లవె రమాహ్లాదానుసంధాన వై
భవముల్, ధిక్కృతభానుమండల రుచుల్, బ్రంహ్మాండసందీపక
చ్ఛవులున్, భక్తిభరప్రసన్నజనతా సంరక్షణ ప్రాభవో
త్సవముల్, రంగశాయాన దివ్యకరుణా సంఫుల్ల నేత్రాబ్జముల్.
        

                 ధనుర్దాసు
అహహా ! యెంతమనోహరంబులు త్వదీయప్రస్ఫుర న్నేత్రముల్,
మిహిరప్రస్ఫుట చండమండల సమున్మేష ప్రభల్ కల్గియుం
దుహినాంశుద్యుతి శీతలమ్ములయి సంతోషంబొసంగెన్; భవ
న్మహిమంబొప్పు మహాద్భుతమ్ముగను శ్రీమద్రంగధామప్రభో !


అవలోకింపగనైతి నేటి వర కాహాదుర్విపాకంబునన్
భువనత్రాణన భూరి శీతల కృపా పూర్ణ బ్రభావ స్ఫుర
ద్భవదక్షిద్వితయంబు! దేశికదయావ్రస్యంది వాజ్మాధురిన్
నవసౌభాగ్యముకల్గె నక్కజముగా నా కో జగన్నాయకా !


స్థిరతాత్పర్యముతోడ గంగొనినచో దేవా, భవన్నేత్రముల్
తిరుగన్నేర్చునె బుద్ధి యన్యనయనోద్రిక్త ప్రమోదంబునన్ !
పరమప్రీతిని భృంగ మానవసుధాపానాభిలాషన్ దళ
త్సరసీజంబుల వ్రాలుగాని యితరాక్ష్మాజంబులం జేరునే !