పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నెన్నో సన్మానము లందిన ధన్యులువీరు. ఈయన ఇష్ట దేవతాప్రార్థన మిట్లున్నది.

సీ. వాసస్థలంబు లక్ష్మీ సరస్వతుల శు

ద్ధాంత మైనట్టి సిద్ధాంతమనియు

జననంబు విద్యాయశశ్శ్రీగుణాకరం

బగు త్రిపురాన వంశాబ్ధి యనియు

వప్తదేవీభాగవతము దెల్గించి పెం

పెసగు తమ్మయరాట్కవీంద్రు డనియు

నిత్యకృత్యము భవత్ర్పీత్యర్థమై నవ్య

కృతి పుష్పపూజలర్పించు టనియు

జెప్పి కొనుట కుత్సాహంబు జెంద దగిన

యిట్టి యౌన్నత్య గరిమ నా కిచ్చినావు

వినుతి సేయంగ దరమె నీ వినమ దమన

దక్ష సత్సక్ష కరుణా కటాక్ష మహిమ.

చ. కడుకొని యన్యులంగడపు కక్కుఱితిం జెయి సాపకుండ దా

గుడువగ గట్టగా నొరులకుం దగ బెట్టగ జాలినంత యె

క్కుడుసిరు లిచ్చి దాన బ్రతికూల మదాది వికార చేష్టలం

బడి చెడనీక నీదుపదభక్తుని జేసితి వింతయొప్పదే!

              _____________