పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆకొండి వ్యాసమూర్తి శాస్త్రి

1860-1916

ఆరామద్రావిడ శాఖీయులు. ఆశ్వలాయన సూత్రులు. ఆత్రేయస గోత్రులు. జన్మస్థానము: ఖండవిల్లి. నివాసస్థానము: కాకరపర్రు (తణుకు తాలూకా). రాజమహేంద్రవరమున నుద్యోగము. తల్లి: వేంకటాంబ. తండ్రి: వేంకటశాస్త్రి. జననము: 1860 సం. నిర్యాణము: 2-2-1916 స. కవికర్తృక గ్రంథములు: శ్రీమహాభారత నవనీతము (పదమూడు పర్వములు), ప్రబోధచంద్రోదయము, అనర్ఘరాఘవము, శుద్ధాంధ్ర ఋతుసంహారము, గంగాలహరీ స్తోత్రము, భామినీ విలాసము, ఆధ్యాత్మ రామాయణము, సూర్యశతకము (మయూర విది-ఆంధ్రీకృతము), భారతఫక్కి (విమర్శ), పరాశరస్మృతి (తెనుగు వచనము), కృష్ణా పుష్కర మహాత్మ్యము.

చవులువుట్ట బ్రబోధచంద్రోయము జేసె

దెలుగులలోని నిగ్గులు ఘటించి

తెలిగించె దలలూప బలుకుల దులదూచి

రమ్యభంగి ననర్ఘ రాఘవంబు

పండితరాజప్రబంధమ్ము లాంధ్రీక

రించె దత్త ద్భావరీతు లెఱిగి

పరివర్తన మొనర్చె బాసలోనికి ఋతు

సంహారకృతి నదోషత నెసంగ

నాంధ్రవాగ్దేవతా చతురాన్యు డతడు

సంస్కృతోక్త్యభినవపతంజలి యతడు

ప్రథిత వాగర్థరసమహోదధి యతండు

ధూర్తరిపుశస్త్రి యావ్యానమూర్తి శాస్త్రి