పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

దాగిన కోవిదుండనగు త్వత్కవితా గజగర్భ పద్ధతిం
దోగినవాడ ; నీ నినువు దోయిట బోయుము పండుదీవనల్.

అరయిక చేసికో నొకటి యాత్మకు దోచెను నాకు ; అమ్మతో
సరణముగా గవిత్వధన మంపితి వింపిత ; మట్లు పిత్ర్యమై
సిరి నను సంక్రమించుటను జేసి భవస్కృతముం గృతజ్ఞతా
భర హృదయంబునం దలపు నాఱగ జెప్పెద ధన్యవాదముల్.

పసినాటం దనతండ్రి బాసి పసవింపందీసి - మానాన్న కా
రనుతో పాటుగ " వైద్యలక్షి " నిడి తౌరా ! నాటి నీ ప్రేమపుం
బస నీనా డొక భౌమనందన ననీ ప్రాగ్భారమై మాడు పం
గన మింపారెడి నన్నచో నతిశయోక్తం బౌనొ లోకానకున్.

తిరుపతి కవీశ్వరులు ' దేవి చరిత ' రచన
బసదనాన నర్ధానన మొసగి రనగ -
నీకవిత్వాధికృతులు గణింప దరమె !
నీకు నాయిచ్చుకాన్క యుల్లాకుతుంక.

ఇలువేల్పై కరుణించి పూటపడి నీ
          కేలోటునున్ రాని య
యట్టులు దీవించెడి ' కామవల్లి ' కృప గ
         ట్టుల్ దాటి నామీద, పొం
గులుగట్టన్ మఱియెన్ని కట్టుదునొ, ని
        గ్గుల్ దేఱు నేతాదృ గు
జ్జ్వల బంధంబులు, భావబంధుర కృతుల్
         భాషా విభూ షోన్నతుల్.

రాజమహేంద్రవరము వికృతి శ్రావణి

-సత్యనారాయణశాస్త్రి