పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఉ. అబ్బునుగాక! బంధనము లైన లతాంగుల పొదుమేలె? య

బ్బబ్బ! జగంబునం బురుషుడన్మదహస్తికి గాలినంశెలల్

గుబ్బెత లెంచిచూడ నిది గూడదు సంసృతిగూడి చిక్కడే

గిబ్బపటాణి రౌతు తమకించి సతీతనుపాశ బద్ధుడై.

   [మింటదోచిన ఘృతాచిం జూచి]

సీ. కాదంబినియొ కైశికమొ యెఱుంగ గరాదు

   ద్విజరాజో వదనమో తెలియరాదు

కనకాంబుజమ్ములో కరములో గనరాదు

   తారలో సఖములో తలపరాదు

స్వర్ణదీ వీచులో పళులో పలుకరాదు

   గగనమో మధ్యమో గాంచరాదు

చక్రవాకములో కుచములో యరయ రాదు

   మెఱుపో, మేనో యేరుపఱుపరాదు

గీ. నన్ను వంచింపవచ్చిన నవ్యదివ్య

కామ మోహన దేవతా కార ముదియ.

నిక్కమని మౌని లోలోన న్రుక్కిచిక్కె

మాటలనవచ్చు, వచ్చునే మనసువిలువ?

ఉ. చన్నులపెంపు,పాద జలజమ్ములకెంపు, మనోహరమ్ములౌ

కన్నులసొంపు, మైయగరుకంపు, కనుబొమ వంపు, శ్రోణులన్

తిన్నెల నింపు, నెన్నడల తీఱనిజంపు, నఖాలీతెంపు, పత్

క్రొన్నసయింపు, ముంగురులగుంపు దలంప వరింపకెట్లగున్.

[ప్రథమస్కంధము]