పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


పుడమివే ల్పన బ్రాహ్మణ్యము దనరారు బాఁపఱిక మనఁ దనరును బండితాభి
ధాన మగుఁ దెల్వికాఁడు పెద్ద చదువరి యెఱుకగలుగువాఁడునాఁగ మేచకశిరోధి.

170


సీ.

ఒప్పు నుపాధ్యాయుఁ డొజ్జ యనంగను జన్న మనంగ యజ్ఞంబు చెలఁగుఁ
జదువునా బ్రహ్మయజ్ఞము దగు వేలిమి యన దేవయజ్ఞంబు దనరు విందు
నాఁగ మనుష్యయజ్ఞము పొల్చుఁ దనుపు నాఁగను బితృయజ్ఞాఖ్య యొనరు బడిమి
యన భూతయజ్ఞమౌ నైదుయజ్ఞము లివి యాస్థానసంజ్ఞ యై యలరు నోల
గమ్ము కొలు వన నది మించి కానుపింపఁ బోలుఁ బేరోలగమ్ము నొడ్డోలగ మనఁ
బరుస యనఁ దైర్థికసభాఖ్య పరఁగుచుండుఁ బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

171


సీ.

అగ్నిసాధనవిశేషాభిధ చెకుముకి యనఁ దనరును హవిష్యంబు చెలఁగు
నిగిరికయం చన నిగిరికెయం చన నామిషసంజ్ఞయై యలరుఁ గూకు
పాలవిఱుఁగు నాఁగఁ బరఁగును బొంగలి యనఁగను బాయసం బలరుఁ బులగ
మనఁ గృసరాన్నాఖ్య యొనరును దాన మౌఁ జాగము పె ట్టొనఁ గీగి యీవి
పుడుకురింత పుడిగ తేగము పుడు కనఁగ యాచ్నచెలువొందు వేఁడుట యడుగుట యన
విం దన నతిథినామమై వెలయుచుండు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

172


సీ.

వెదుకుడు తడవుడు వెనుకుడు రోయుడు నెమకు డనంగ నన్వేషణ మగు
నుజ్జన మనఁగను నుజ్జగిం పనఁగను విడి యన విడు పన విడుదల యన
విడుట మానుట యన వీడుకో లనఁగను నెదు డనఁ దక్కన వదలుట యన
నఱుట యనంగను దొఱఁగు టనంగను నలరు విసర్జనాహ్వయము లెదురు
కొనుట యెదురేఁగుట యెదిరికో లనంగ నభిగమన మొప్పు గౌరవ మ్మలరుచుండు
గారవిం పన గారము గారవ మన నెస యనంగను శుశ్రూష చెలఁగు నభవ.

173


సీ.

త్రిమ్మట త్రిప్పట తిరుగుడు తిరుగునాఁ బర్యటనాఖ్య యై పరఁగుచుండు
నాచమనీయాఖ్య యలరు వార్పనఁగను మౌనంబు పలుకమినా నెసంగు
వరుస యనంగను బరువడి యనఁగను గ్రమనామ మొప్పును రాజిలుఁ దడ
పాటు వీడ్పాటు నా వ్యత్యయ మగు నెడఁబా టనంగను నతిపాత మొప్పు
నియమ మలరారు నేమంబు నేమకంబు కట్టడ యనంగ దేవతాకార్యనియమ
సంజ్ఞగాఁ బల్కఁబడు జన్నె జన్నియ యన బత మనఁగ వ్రతము వెలయుఁ బార్వతీశ.

174


సీ.

వస్తిల్లి నుంకు నిప్పస్తు ని ట్రనఁగను నుపవాససంజ్ఞయై యొప్పుచుండు
బ్రహ్మబిందువు మీఱఁ ద్రస్స యనంగను మ్రొక్కు దండము కేలుమో డ్పెఱఁగుడు
నాఁగఁ జెన్నొందును నతి తద్విశేషమ్ము ల్చేవిప్పు వెన్నెల చిన్నిపువ్వు
జోహారును జొహారు జోడాలు చెంగనాల్ డింగిళ్ళు గొబ్బిళ్ళు డెంకణాలు