Jump to content

పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నరక వారి వర్గములు.] ప్రథమకాండము. 21


సీ.

పడగదాలు పనంగఁ బా మన విసదారి యన గాలిదిండియం చనఁగఁ జిలువ
యనఁగ సర్పసమాఖ్య లలరు నాహేయమౌఁ బాముది యనఁగను బాఁపది యనఁ
గుప్పన మనఁగను గుబుసం బనంగను గంచుక నామంబుగాఁ జెలంగుఁ
బడిగెనాఁ బడగనా స్ఫట దనరారు విసమునాఁగఁ జిలు మనఁ జను విషంబు
వ్యాళసంగ్రాహినామమై వఱలు గారడీఁ డనంగను బాములవాఁ డనంగ
గారడి యనంగ హస్తసంగతకురంగ భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

148


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీపేరఁ జేయుకతనఁ, బరఁగు బాతాళపన్నగవర్గ మిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

149

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

నరకవర్గము

సీ.

బిద్దె బిస్త యనంగ వెలయు దుర్గతి వంత గాని వెతారము కారియ వెత
బాలి నొగులు నొప్పి బాద నెగులు నొవ్వి వందురు దురసిల్లు కొందలంబు
సలుపు నోవి యనంగఁ జన వ్యధయేపనా నదనంబు దగుఁ గుక్కు డదుము డొత్త
డ మ్మొత్తు నాఁ బీడనమ్ము విరాజిల్లు వెట్టి యనంగను విష్టి దోఁచుఁ
జోద పల్లట మల్లట చోడుమ బడప యిడు మగబాటు బా మనఁ బరఁగుఁ గష్ట
మామనస్యంబు బిడ్డకు ట్టనఁ దగు దిను కనఁగ గుదవేదనంబుగాఁ దనరు నభవ.

150


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీపేరఁ జేయుకతనఁ, బరఁగు నిచ్చలును నరకవర్గ మిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

151

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

వారివర్గము

క.

వననిధి యొప్పును బ్రాయే, ఱన మున్నీ రనఁగఁ గడలి యన సంద్ర మనం
గను బాలవెల్లి యనఁగా, వినఁబడునౌ క్షీరజలధి వృషభతురంగా.

152


తే.

మొగులువిరి నీరు నాఁగను దగు జలంబు, మీఱును హిమాంబుసంజ్ఞ పన్నీరనంగఁ
బచనయోగ్యజలాభిధ పరఁగుచుండు, నెస రనంగ నఖాంకవక్రేందుచూడ.

153


సీ.

కర డన గడ లనఁ గర యనంగఁ దరంగ యనఁ దరఁగ యనంగ నల యనంగఁ
దెర యనంగను వీచి పరఁగును నుడి యన నావార్తసంజ్ఞ యై యలరు బుగ్గ
యన బుద్బుదం బొప్పు మను బొ ట్లనఁగ బిందు పరఁగు ఫేనము మర్వు మరుఁ గనంగఁ
దూపరాణ పుటమ్ము తూ మొప్పరము జలదారియం చనఁగను దనరును జల
నిర్గమము తన్ముఖంబున నీటితోడ వచ్చుతృణములఁ జొరనీనిపలక పేరు
లాఁపరా యంచు జనులు పల్కఁగను వెలయు మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

154