పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

22 ఆంధ్రభాషార్ణవము [వారి


సీ.

త ట్టన దరి యనఁ దనరును దీరాఖ్య దనరును బార మద్దరి యవతల
నాతల నావల నవ్వల నవ లన మీఱుచునుండును బార సంజ్ఞ
యిద్దరి యీవల నివ్వల నివల నీతల నివతల యన నలరుచుండు
దీవి లంక యనంగ ద్వీపంబు సికతాఖ్య యిసు మన నిసుకనా నెసఁగుచుండుఁ
దద్విశేషంబు నెరసునాఁ దనరు నసలు రొచ్చు వం డడు సుబ్బలి రొంపి బురద
యుమ్మలి యవుజు చవుకు నా నొప్పుఁ బంక మార్యచిత్తరి రంప సూర్యావతంస.

155


ఆ.

పఱవ పఱద వఱద పఱతి పఱత వఱ్ఱు, నాఁగ నిటు ప్రవాహనామ మొప్పు
వెల్లి వెల్లువ యన విలసిల్లు నధిక ప్ర, వాహనామముగఁ శెవందిలింగ.

156


సీ.

ఓడ నావ యనంగ నొప్పుచుండుఁ దరణి పడవయం చనఁగ నల్పతరణి దగుఁ
గల మనఁ బోతాఖ్య గనుపట్టుఁ బుట్టినా నరిగోలునాఁ గోల మలరుచుండుఁ
దేపనాఁ దెప్పనా దేటిక యనఁగను బ్లవనామధేయంబు పరఁగుచుండు
నుప్లుత యవసాదికోక్తియై విలసిల్లుఁ దొట్టినాఁ దొట్టునాఁ దొట్టువ యన
సబక యన నగప యనఁగ నభ్రిదోఁచు ద్రోణియగు దోనె యనఁగను స్రోతమెసఁగు
జాలు నాఁగను విలసిల్లు గూడ యనఁగ జలసముత్క్షేపపాత్రంబు చంద్రమౌళి.

157


సీ.

మాలిమికాఁ డనఁ బీలికాఁ డన నోడవాఁ డన నావికహ్వయము చెలఁగు
నచ్చిన మన నచ్చ మనఁ దేరినదియన నలరుఁ బ్రసన్నాఖ్య కలఁత యనినఁ
గలఁగినది యనంగఁ గనుపట్టుఁ గలుషంబు కాలుష్య మెసఁగును గలఁక యనఁగ
వెలయు లోఁ తనఁగ గంభీరము పల్లము నవుకుఁ బల్లనఁగ నిమ్నంబు దనరు
మెట్ట యన మిఱ్ఱునాఁగను మెండు నాఁగఁదోఁచు నుత్తాననామంబు తూలికాఁడు
జాలరి యనంగఁ గైవర్తసంజ్ఞ పరఁగుఁ బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

158


సీ.

వల యన జాలంబు పరఁగుఁ జాల యనంగఁ దనరుచునుండుఁ దత్సదృశసంజ్ఞ
తద్భేద మొప్పు నూతనఁ గువేణిచెలంగుఁ గొడిమె యం చనఁగను బడిశ మెసఁగు
గాలమం చనఁగను గనుపట్టు మీను మచ్చెము చేఁప యనఁగ మత్స్యము తనర్చు
చొఱ చోఱ యనఁగను బరఁగుఁ రాజీవంబు గెండె యం చనఁగను గండకంబు
తూల యనఁ దూర యనఁగను దోఁచు ఝుషము వాలసిప మౌను వాలుగు వాలుగ యన
బేడిస యనంగ గుల్మము వెలయుఁ బ్రోష్ట మొట్ట యన మీఱు శ్రీమాతృభూతలింగ.

159


సీ.

కొఱ కొఱ్ఱ యనఁగను బరఁగుఁ బాఠీనంబు జెల్ల యం చనఁగను జిమము వెలయు
నలరు రొయ్య యన క్షుద్రాండజనామమై యులచనాఁ దిరికినా మల గనంగ
బొమ్మడాయ యనంగఁ బొలుపారుచుండును మత్స్యభేదంబులు మఱియుఁ గొన్ని
యలరును శుష్కమత్స్యం బుప్పుచేఁపనా పరుగుచేఁ పనఁ గరువా డనంగ