పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వర్గము] ప్రధమకాండము. 19


యర్ధాశ విలసిల్లు నడియాస యనఁగను నంగలార్పం చన నంగద యన
నెంజిలి యనఁగ మనికితం బనఁగఁ దుండుడు కనం దగు మనోవ్యధకు సమాఖ్య
తలఁ పనంగను స్మృతిపేరు దనరుచుండు స్మృతివిశేషంబు సోదెనాఁ జెలగు మఱపు
మఱకువ యనంగ విస్మృతి పరఁగుచుండు నగ్గలిక యన నుత్కర యలరు నభవ.

137


సీ.

హాళి జతన మన నడరు నుత్సాహంబు కపటాఖ్య విలసిల్లు గబ్బిగౌరు
గబుసు కైపు కిటుకు కౌడు డబ్బు కవుడు డంబనంగ నపదేశంబు వెలయు
నెపము నెవ మనంగ నిష్కపటాభిధ నిక్కవు డంచన నెగడుచుండు
నేమఱుపా టన నేమఱిక యన మోస మనఁ బరా కనఁ జనుఁ బ్రమాద
మెచ్చరిక యెచ్చరిం పేవ యేద పదిలము హవణిక పోణిమి యన నొప్పు నవధాన
మలరు వేడ్కన వేడుక యనఁగ వెంట మనఁగను గుతూహలంబు సూర్యావతంస.

138


సీ.

బిత్తరము కులుకు బెడకు వెళుకు గునుపు గొనబు మురిపము మురువు సొగసు
నిక్కు మిటారింపు నీటు మిటారము టెక్కు తెక్కెర మెమ్మె టెక్కు టీకు
హొరఁగు చె న్నేపొర పొయ్యారము బులుపు హోయ లనఁగ విలాసమొప్పుచుండు
నవ్యయ మై యేతదర్ధంబునందలి లలి యన నొకశబ్ద మలరుచుండు
గ్రేణి యన దచ్చన యనంగఁ గేరడ మన గేలియన మేలమన మందెమేల మనఁగ
నాట యనఁద్రస్తరి యనఁగ హాళి యనగఁ బొలుచుఁ బరిహాసములు మాతృభూతలింగ.

139


సీ.

త్రుళ్ళాట గొండ్లినాఁ దోఁచును గ్రీడాఖ్య యదిమించఁ దగు జెరలాట మఁనగఁ
జను సహక్రీడాఖ్య సయ్యాట మనఁగ సయ్యాట యనంగ సైయాట యనఁగఁ
జెమరునాఁ జెమటనా స్వేదంబు విలసిల్లుఁ బరఁగుఁ గొం చనఁగను ముఱికి చెమట
ఱిచ్చపా టనఁగను ఱిచ్చనాఁ బ్రళయమౌ నొప్పు సంభ్రమసంజ్ఞ యుత్తలంబు
తమకము తహతహ తమి తత్తఱము చిడిముడి తరితీ పుత్తలమ్ము చిడిముడిపాటు
నాఁగ దనరారు హిక్కకు నామ మగుచు వెక్కనంగ వెక్కిలియన వేదవేద్య.

140


సీ.

పులక లనంగను బులకర మనఁగను గగ్గు రనంగను గగు రనంగ
గరుదా ల్పనంగను బరఁగు రోమాంచంబు గొఱలు రోదన మేడ్పు గోడునాఁగ
నావలింత యనంగ నావులింత యనంగ జృంభణసంజ్ఞయై చెలఁగుచుండు
గాత్రవినామంబు గనుపట్టు నీల్గనఁదుమ్ము నా క్షుత్సంజ్ఞ దోఁచుచుండుఁ
జనుఁ బడక పవ్వళిం పనఁగను శయనము నెగడుఁ గూర్కన నిడదురనా నిద్దు రనఁగఁ
గరు కనఁగ నిద్ర తూఁగు తందర యనంగ మనును నిద్రావిశేషంబు మాతృభూత.

141


సీ.

గుఱక యనంగను గుఱుపె ట్టనంగను శోభిలుచుండును సుప్తరవము
కల యన స్వప్నాఖ్య వెలయు నిక్కలయన నిశ్చయస్వప్నంబు నివ్వటిల్లుఁ