పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

18 ఆంధ్రభాషార్ణవము [నాట్య


ము తటకాపాటునాఁ బొలుపారుచుండును నిర్భరాశ్చర్యంబు నివ్వె ఱనఁగ
ఘోరాభిధానంబు గోర మనంగను బెట్టిదం బనఁగను వెలయుచుండు
గోరగింత యనంగను ఘోరత దగు సిగ్గునా లజ్జ యనఁగను సిబ్బితి యన
నాన యనఁ బుచ్చడీ కనఁగాను లజ్జ బొలుచుఁగడ ధర్మి యౌ నొక్కపొంత నభవ.

132


సీ.

తల్లడింపు తలఁకు తల్లడము తలరు జళుకు జంకెన జంకు జడుపు జాలి
పుయిలోట జలదరింపు దిగులు వెఱ పళ్కు వెఱ యుత్తలము బీతు బెదరు బెగ్గి
లుట యంజిక యుదిల యటన నధృతి యగు ముఖభీతి దగు మొగమో టనంగ
నద రన భయాచలనాఖ్యయై విలసిల్లు గరువము పొగరు కావరము గెబ్బు
త్రుళ్లు క్రొవ్వు తిమురు త్రుక్కు మల్లరమ్ము పోతరం బేపునా గర్వ మొప్పుచుండు
నాము నాఁగ విరాజిలు నాకరంబు పుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

133


సీ.

మన్నన మన్నిక మన్నిం పనంగను బహుమానసంజ్ఞ యై పరఁగుచుండు
నలు చన నెల్లిద మనఁ జౌక యనఁ దిరస్కారంబు రాజిలు నోరు పనఁగ
సైరణ యనఁగను సైఁపు డనంగను దాలిమి యనఁగను దాల్మి యనఁగఁ
దాళిక యన క్షాంతి దనరారు నోర్వమి యన నీరసం బన నీరస యన
నీసునా నూదనాఁ దగు నీర్ష్య వేర మనఁగఁ బగ టన నొంటమి యనఁ బగయన
నొప్పుమి యనంగఁ గంటునా నొప్పువైర ముద్ధృతకురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

134


సీ.

ప్రతివైరనామంబు పరఁగు సూ డనఁగను గరకరి చలము మచ్చర మనంగ
మాత్సర్యసంజ్ఞ లై మనుఁ జుమ్మకుడ జాలి చూకురు కస్తినా శోక మొప్పుఁ
గన లన బైడాల మనఁగను గను పనఁ గినుక యనంగను గిన్క యనఁగ
నలుక యనంగఁ జిం దనఁగఁ గాంతాళ మనఁగ రోస మనఁగఁ జిందఱ యనంగఁ
గన రనంగను గన రన దనరుఁ గోప మదియె చుఱుకైన రవరవ యనఁగ వెలయుఁ
బ్రణయకోపంబు పొలయల్క యనఁ దనర్చు మోఁడి యనఁ గోవమౌనంబు పొలుచు నభవ.

135


సీ.

తనరు వేళాకోళ మనఁగఁ ద్రిక్క యనంగ రిమ్మ యనంగను రింబ యనఁగ
వెఱ్రి యనంగను బిచ్చి యనంగ నుమ్మాద మనంగ నున్మాదసంజ్ఞ
యాలుడి యనఁగను శీలంబు విలసిల్లు బత్తి యనంగను భక్తి చెలఁగు
నెయ్యము నెయ్యమి నెమ్మి నేస్తము నెన రెలమి మే ల్కూరిమి చెలిమి యరితి
బాళి ప్రేముడి మచ్చిక మక్కువ యనఁ బ్రేమ దోఁచును దీరని ప్రేమ యైన
మరు లనఁగఁ జెల్లు వలపునాఁ బరఁగుచుండు యువయువతిసంభృతప్రేమ యుగ్రమూర్తి.

136


సీ.

అర్మిలి యంచన నరులు నా వర్ణన వాత్సల్యసంజ్ఞ యై పరఁగుచుండు
నిచ్చ కాయువు కోర్కి యేఁకట కోరిక యాస యంచనఁగఁ జెన్నలరు గాంక్షఁ