పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
8
శా|| తత్తేజఃక్షతినుండి నాదు బలుమై దౌర్బల్యభూయిష్ఠమౌ

టత్తేజస్వి ప్రసాదరావు కని తా నం దింకఁగొన్నాళు లా

యత్తి౯ నిల్పి ప్రదత్తభేషజముచే నారొగ్యమ్ం గూర్చి న౯

పుత్తెంచం బదియేండ్లు మంటి బలసంపూర్ణుండనై భాస్కరా! ౪౯

ఉ|| ఉల్లమునందు ని౯ నిలిపియో మఱి నిల్పకొ మర్ఘ్యపు౯ మిష౯

నీళ్ళను విడ్చుచుంటి. మఱి నిత్య ముపస్థితిఁ జెప్పుచుంటి. నీ

పేళ్లు పఠింప కెన్నడును బెట్టియెఱుంగను ముద్ద నోటిలో.

చెల్లనె త్వత్స్రసాదమును స్వీకృతిసేయుట కింక భాస్కరా!

చం|| నిలిచెద నిదుకట్టెదుట నే నపుడప్ణు త్వదేకదృష్టితో.

కొలిచెద మానసంబునను గూరుచుచు౯ సకలోపచారముల్.

పిలిచెదఁ బావనంబులగు పేరుల. దీనికిఁ ద్వద్వితీర్ణమౌ

ఫలమ ప్రసాదరావు. పలుభాషలతోడ నిఁకేల భాస్కరా! ౫౦

ఉ|| నాల్నెల లట్టె యుంచుకొని నా బలహీనతఁ గీళ్ళనొప్పుల౯

కాల్నడ సాగనంపుటయ కా కల బుల్సు ప్రసాదరా విఁ కే

వేల్నలిగల్గిన౯ మఱొక వెజ్జు స్మరింపకుఁ డేన యెప్ణు మీ

మే ల్నడిపించుచుందునని మిత్రజనుస్త్వము చాఁటె భాస్కరా!

చం|| నలువదియేడవబ్దమది నాకు. తదాది పదేండ్లదాఁక నే

నలియునులేక పత్రికను నడ్పితి దేశములం జరించితి౯.

తొలుతటిభార్య వోవ మఱి తోడవ పెండిలిఁజేసికొంటి. ఆ

కులసతియందుఁ గాంచితిని గొడ్కులఁ గూఁతును బ్రీతి భాస్కరా!

ఉ|| వ్రాసితి వ్యాసరాజముల వంచిన నెన్నడు మెత్తకుండఁగ౯.

చేసితిఁ బద్యపున్ రచన నేఁ బదివేలకు లోటులేనటుల్.

శాసితిఁ గాల్నదన్ రయమ దవ్వులనుండినయూళ్ళ. ఇంతయు౯.

గాసిలఁ ద్వత్ప్రసాదపరికల్పితదార్ధ్యముకల్మి భాస్కరా!

ఉ|| ఏఁబది యేడవబ్దమది యించుక వచ్చెనొ లేదొ వచ్చినా

పైఁ బడె శీతపు౯ జ్వరము. పక్షమొ మాసమొ యేడిపించె ఏ

దేబెలొ వైద్యులౌట నట దివ్యతరౌషధమే లభింప కే

ఏఁబదినాళ్ళకో చివర కే జ్వరముక్తుఁడ నైతి భాస్కరా! ౫౫