పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
7
ఉ|| సంహననంబు కొంత బలసంయుతమయ్యెను దాన. తద్రుజా

సంహృతి యౌటకాఁదలఁచి స్వాస్థ్యమునొందితి. షట్శరత్తు లే

యంహతికి౯ వశుండ నయి యాత్మనుగుందక భక్తినౌదల౯

సంహతలంబుఁజేర్చి సురసంస్తుతిఁ బుచ్చితి నెట్లొ భాస్కరా! ౪౨

ఉ|| అప్పటి కామవాతమను నామయ మొక్కటి యంకురించుడు౯

దెప్పర మిద్దినా కటులె ధీరత మూడునెలల్ సయించితి౯.

ముప్పుకు మూలమయ్యె నది. మూలన త్రోయను సిద్ధమయ్యె.హా!

చెప్పెదఁ దత్స్వరూపమును దిన్నగనీ కవధారు భాస్కరా! ౪౩

ఉ|| జానువునందు ము౯ మొలిచి చల్లగ నొప్పి యదేక్రమంబుగ౯

మ్రానయి తుంటిలోని కతిమాత్రముగం బొడువం దొడంగె. ఆ

పైనను రెండుపిక్కలును బల్శిని రోట నలంగఁబొడ్చిన

ట్లై నను క్షోభపెట్టె. ఇఁక నక్కట! ఏమివచింతు భాస్కరా!

ఉ|| దేహమునందు వ్యాప్తమగు తీఱని తీఁపుల తోడఁ గూడి నే౯

గేహమును డి కా ల్కదపనేరక గర్తపురి౯ వసింప శి

ష్ట్లా హనుమన్శనిషీ కని సన్మతి బుల్సు ప్రసాదరావుతో

స్నేహము గూర్చె నిర్వురుని జేరిచి యొక్కట వేగ భాస్కరా!

శా|| ఆయుర్వేదకలావిశారదుఁడకా కాంగ్లేయుభాషావిదుం

డాయార్యుం. డమలాపురోరుభవనుండైకూడఁ దత్కాలమం

దాయూర౯ ఘనవైద్యుఁడీతఁడనుపే రార్జించియున్నాఁడు. మే

ధాయుక్తుం. డవధాని. సత్కవియు విద్వన్శిత్రము౯ భాస్కరా!

మ|| హనుమచ్ఛాస్త్రులు ముందు మందువెల యెంతౌనో వచింపంగదే

అని ప్రశ్నింపఁ బ్రసాదరావు మదిఁ దా నంగీకరింపండు. కై

కొని భక్షింపుఁడు వెంకఁజూతమనువాక్కుం బల్కియట్లిచ్చుడు౯

తిని సారోగ్యుఁడనైతి నొక్కనెలకే తేజంబురా భాస్కరా! ౪౭

చం|| ప్రకటభిషక్క శేషగిరిరా. వతఁడిచ్చినయౌషధంబు వే

ఱొకస్థితి పట్టకుండ నపు డోమెనె కాని యణంపదయ్యె మా

మకమగు మూత్రదోషమును మందు తదంతికమంద యుండి పూ

నికమెయిఁ జాలినంత తిన నే నద కారణ మిందు భాస్కరా! ౪౫