పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/722

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

695

వె న్నె ల కం టి సూ ర న్న

ఈ కవికాలమును నిర్ణయించుటకు విష్ణుపురాణమునందింకొక చిన్నయాధారముకూడఁ గానఁబడుచున్నది కృతిపతియైన రాఘవరెడ్డికి తిరుమల తాతా చార్యులమనుమఁడైన సింగరాచార్యుఁడు గురు వయినట్లే క్రింది పద్యము నందుఁ జెప్పఁబడియున్నది.

        సీ. వేదాంతవిద్యావివేకి షడ్దర్శన
                     పారంగతుఁడు పరాపరరహస్య
            వేది బహ్మాండాదివివిధపురాణజ్ఞుఁ
                     డసమాన ధర్మశాస్త్రాభినేత
            కుశలుండు పరమార్థకోవిదు డఖిలాధ్వ
                     రక్రియానిపుణుఁ డవక్రకావ్య
            నాటకాలంకారనానాకళాభిజ్ఞుఁ
                     డుభయభాషాకవిత్వోజ్జ్వలుండు

            పరమవైష్ణవమార్గతత్పరుఁడు కీర్తి
            ధనుఁడు తిరుమలతాతయ్యమనుమడైన
            సింగరాచార్యు గురువుగా సేవచేసి
            రమణఁ జెలువొందె బసవయరాఘవుండు.

ఈ పద్యములో రాఘవరెడ్డి తిరుమలతాతాచార్యుని మనుమఁడైన సింగరాచార్యునికి శిష్యుఁడని చెప్పబడినను షష్ఠ్యంతపద్యములలో నొక్కటియైనయీ పద్యమునందు సరిగా తిరుమలతాతాచార్యుని శిష్యుఁడేయని చెప్పఁ బడెను.

          క. తిరుమలతాతయదేశిక
             వరశిష్యున కనుపమేయమై దుష్యునకున్
             బరభూపాల తమస్సం
             హరణాదిత్యునకుఁ బల్లవాదిత్యునకున్
రాఘవరెడ్డి బాల్యమున వృద్ధుఁడైన తిరుమల తాతాచార్యునకును తదనంతరమునఁ దత్పౌత్రుడైన సింగరాచార్యునకును గూడ శిష్యుఁ డయి యుండ